Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Mesimummu Lasteaia kodukord

Tallinna Mesimummu Lasteaia kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses
paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.
1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning
lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. Lasteaeda saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Tallinna Mesimummu lasteaed on avatud 7.00–19.00
2.2. Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale
eelnev tööpäev on lühendatud - lasteaed on avatud kuni kella 16-ni
2.3. Lasteaia rühmad töötavad päevakava alusel.
2.4. Lasteaia juhtkonnal on õigus korraldada ümber rühmade töökorraldust, sh liita
rühmi vajadusest lähtuvalt (puhkuste periood, eriolukord) ning määrata
asendajaid rühmapersonali haigestumisel või muul juhtkonnaga
kooskõlastatud eemalviibimise perioodil.
2.5. Lapsevanem teavitab hiljemalt 9.15ks lapse haigestumisest või muul põhjusel
puuduma jäämisest rühma personali, samuti teavitab vanem lapse rühma
personali peale pikemat puudumist taas lasteaeda naasmisest e-keskkonnas.
2.6. Last on õigus tuua ja ära viia lasteasutuse lahtiolekuaegadel lapsevanemale
sobival ajal arvestades lasteaia päevakava. Soovitav on, et laps, kes sööb
lasteaias, saabub lasteaeda 15 minutit enne söömist, et päeva algus ja lapse
üleandmine oleks lapsele rahulik. Hommikusöögi kellaaeg on paika pandud
rühma päevakavas.
2.7. Hommikul annab lapsevanem või vanema poolt volitatud isik lapse isiklikult
üle õpetajale või õpetaja abile. Keelatud on lapse saatmine lasteaeda üksinda.
2.8. Lasteaia personal vastutab lapse heaolu eest alates hetkest, mil lapsevanem on
lapse Mesimummu lasteaia töötajale üle andnud.
2.9. Lapsevanem tuleb lapsele järgi vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist -
hiljemalt 18.45
2.10. Olukorras kus vanem ei saa lapsele järele tulla õigeaegselt, on ta kohustatud
sellest teavitama valverühma kontakttelefonil, et leppida kokku edasine
käitumine.
2.11. Lapsevanem teavitab õpetajat kirjalikult, kui lapsele tuleb lasteaeda järele
keegi teine peale lapsevanema või vanema poolt volitatud isiku.
2.12. Õpetajad ei anna last lasteaiast lahkumiseks üle järgmistel juhtudel:
2.12.1. lapsele järele tulnud isik on alaealine (ainult lapsevanema kirjaliku
avalduse alusel)
2.12.2. lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus
2.12.3. lapsele järele tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem ei ole
õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järele vanem isiklikult.
2.13. Kui lapsevanem ei ole lapsele järele tulnud hiljemalt kell 18.45 ja vanem ei ole
õpetajat hilinemisest teavitanud, võtab lasteaia töötaja ühendust
lapsevanemaga või pere kontaktisikuga telefoni teel. Kui vanemate või
volitatud esindajatega kontakti saamine ei õnnestu, annab töötaja olukorrast
teada direktorile, kes teavitab vajadusel politseid lasteaeda jäetud lapsest.
Järgnevalt tegutsetakse politsei korralduste järgi.
2.14. Lapsevanem või lapsele järele tulnud isik teavitab õpetajat nii rühmast kui
õuest lahkudes. Keelatud on lahkuda kontakti võtmata oma rühma õpetaja või
teda asendava isikuga.
2.15. Lapsevanem vastutab lapse eest alates sellest hetkest, kui ta on lapsele
lasteaeda järele tulnud.
2.16. Lasteaia ühissündmustel, kus viibivad rühmaõpetajad ning lapsevanemad
laskub lapse eest vastutus lapsevanemal.
2.17. Lasteaias on lapsel võimalik pärastlõunasel ajal osa võtta tasulistest
huviringidest. Huviringi tegevuse ajal vastutab laste järelvalve ja turvalisuse
eest huviringi juht.
2.18. Lasteaia territooriumile sisenedes ning sealt lahkudes veendub iga
täiskasvanu, et värav tema taga on sulgunud ning riivis.

3. Lapse tervis ja heaolu

3.1. Lasteaias käib terve laps. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervislik seisund võib
kahjustada lapse enda või teiste tervist.
3.2. Lasteaial on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad
haigustunnused (silmapõletik, lööve, äge nohu, köha, palavik jm) või kui laps
vajab medikamente.
3.3. Rühmatöötajad ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud ravimeid
või vitamiine ega luba lapsel neid ise võtta. Lapsevanemal on keelatud panna
ravimeid lapsele lasteaeda kaasa.
3.4. Lapsevanem on kohustatud tooma vastava tõendi lapse erihoolt või tähelepanu
(nt allergiad) vajadusest.
3.5. Lapse lasteaias haigestumise või õnnetusjuhtumi korral võtab personal
ühendust lapse vanemaga ja kutsub vajadusel kiirabi. Vajadusel antakse
lapsele kiirabi kohalejõudmiseni esmast abi.
3.6. Lasteaiapäeva jooksul haigestunud lapse viib vanem esimesel võimalusel koju.
3.7. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab lapsevanem õpetajat esimesel
võimalusel, et saaksime vajadusel teisi vanemaid võimalikust nakkusohust
informeerida.
3.8. Lasteaias käib laps, kelle tervislik seisund võimaldab iga ilmaga osaleda
õuetegevustes. Õuesoleku ajal lapse rühmaruumi jätmine ei ole võimalik, kuna
lapsele pole tagatud järelevalve ning õuesoleku ajal toimub rühmaruumide
koristus ja tuulutamine.
3.9. Lapsed viibivad õues iga ilmaga vähemalt üks kord päevas.

4. Õppe- ja kasvatustöö

4.1. Tallinna Mesimummu Lasteaed on pere koostööpartner, toetades perekonda
lapse õpetamisel ja kasvatamisel.
4.2. Tallinna Mesimummu Lasteaed lähtub õppe- ja kasvatustöös lapse huvidest ja
vajadustest, väärtustades lapse individuaalsust ning võttes aluseks lasteaia
õppekava.
4.3. Lapsevanemal on võimalus tutvuda lasteaia õppe- ja arengukavaga lasteaia
kodulehel.
4.4. Rühma õppeaasta tegevuskava ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkide kohta
saab vanem infot rühma õpetajalt suulise vestluse, lapsevanemate koosoleku,
pere- ja arenguvestluste teel või e-keskkonnas.
4.5. Laps peaks olema saabunud lasteaeda enne rühma õppetegevuste algust
(hiljemalt 9.15).
4.6. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja
kasvatustegevuste toimumise aegadel. Õppe- ja kasvatustegevuste ajad
kajastuvad rühma päevakavas.
4.7. Lapse koolivalmidus on pere ja lasteaia koostöö tulemus.
4.8. Lapse arenguvestlusi viiakse läbi vähemalt kord õppeaasta jooksul ning sellest
on oodatud osalema vähemalt üks lapsevanem.

5. Turvalisuse tagamine, ohutus

5.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse
keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja
loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse
töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
5.2. Lasteasutuses ollakse kõikide laste, töötajate, lapsevanemate ja külaliste
vastu lugupidavad ja viisakad. Erimeelsuste ja probleemide tekkimise korral
teavitatakse kõigepealt rühma töötajaid, rühma hoolekogu esindajat ja/või
direktorit. Omavaheliste probleemide ebaviisakas vormis (nt.
riidlemine, vaidlemine) lahendamine laste, lapsevanemate, külaliste ning
lasteasutuse personali ees on keelatud.
5.3. Laste turvalisuse tagamiseks pole lasteaia territooriumile lubatud siseneda
koera või muu lemmikloomaga.
5.4. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
Lapsevanem informeerib lasteasutuse töötajat võimaliku tekkinud ohu
kahtluse korral.
5.5. Lasteaia personal on kohustatud andma teavet valla- või linnavalitsuse
ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitse küsimused,
kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps
on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
5.6. Lasteaia päeva jooksul lahendab laste omavahelisi sotsiaalseid juhtumeid
rühma õpetaja või abiõpetaja. Kui laps käitub viisil, mis on ohtlik talle endale
või teistele, näiteks ründab teist last või täiskasvanut või lõhub asju, on õigus
selline tegevus katkestada. Lasteaia direktoril on õigus küsida oma töötajatelt,
kes olid süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust.
5.7. Maja esmaabivahendi komplekt asub esimese korruse koridoris seinal.
Õppekäikudele kaasa võtmiseks on eraldi esmaabi komplekt.
5.8. Laps, lapsevanem ja lasteaia töötaja kannavad pimedal ajal helkurit
ning on oma ohutu käitumisega teistele eeskujuks. Õppekäigu ajal
tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
5.9. Lasteaia territooriumil jalgrattaga või muu kergliiklusvahendiga sõites kannab
laps parajaks reguleeritud kiivrit ja sõidab tehniliselt korras sõiduvahendiga.
5.10. Kõik lasteaia territooriumile sisenejad ja lahkujad sulgevad alati enda järel
lasteaia värava riiviga.
5.11. Lapse lasteaeda toomiseks ja lasteaiast viimiseks kasutatakse väravat. Üle aia
ronimine või lapse üle aia tõstmine on lasteaias keelatud.
5.12. Lasteaias on keelatud ilma loata laste ja täiskasvanute pildistamine ning
filmimine. Lasteaed ei vastuta lapsevanema poolt lasteaia territooriumil
pildistatud ja filmitud materjali avalikustamise eest.
5.13. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult
teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse
töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

6. Riietumine, hügieen ja puhkeaeg

6.1. Lasteasutusse sisenedes pühitakse jalanõud liivast, porist ja lumest. Lapsed,
lapsevanemad ning lasteaia personal ei sisene välisjalanõudes ja –välisriietes
rühma, need jäetakse rühma garderoobi.
6.2. Vanem toob lapse lasteaeda korrastatud välimusega (riided, kammitud
juuksed, lühikeseks lõigatud küüned jt.). Lapsel on kaasas isiklikud
hügieenivahendid (sh kamm, tüdrukutel patsikumm, taskurätt või
pabertaskurätid).
6.3. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid
(paelte- ja nöörideta) jalanõusid, et vähendada komistamise- ning
kukkumisohtu.
6.4. Lapsel on liikumistunni ajal nõutav mugav ja vahetatav riietus (T-särk,
lühikesed püksid, retuusid vm). Liikumistegevused siseruumis toimuvad
paljajalu.
6.5. Lapsel on kaasas sobivad ja terved õueriided (sh. jope- ja saabaste lukud),
peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Lapse riietel ei tohi olla pikki nööre
jt ohtlikke detaile. Lapsel on vanema poolt kaasa pandud vahetusriided kapis
(sh. vahetuspesu) juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
6.6. Vanem arvestab, et kõik lapsed viibivad õues iga päev (1-2 korda). Õues
viibimise kestus sõltub ilmastikutingimustest.
6.7. Toariietus peab olema lapse jaoks mugav, selga panemisel ning äravõtmisel
võimalikult lihtsalt käsitletav. Lapsevanem arvestab, et õues mängimiseks on
parim selline riietus, mille määrdumise ja/või märgumise korral ei kaasne
probleeme. Vanem varustab lapse riided ja jalanõud lapse nimega.
6.8. Vanem lisab lapse riietumise erisoovide korral rühma töötajatele vajamineva
info lapse riidekapi uksele (nt. Post-it paberil), teavitades info lisamisest ka
rühma töötajaid.
6.9. Laste üldine puhkeaeg lasteasutuses on ajavahemikus 13.00-14.30.
Sõimeealiste laste rühmas on puhkeaeg 13.00-15.00

7. Lasteaiakoha kasutamine, arve tasumine

7.1. Lasteaial on õigus määrata kindlaks lasteaia rühm, milles laps osaleb. Lapse
õpetajad, abipersonali ja teised töötajad ning nende tööaja kasutamise
(töögraafikud) määrab kindlaks direktor, kaasates selleks lasteaia meeskonda.
7.2. Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest (osalustasu, toitlustustasu)
tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti aadressile edastatud arvele.
Võimalusel sõlmib vanem arve tasumiseks püsimakselepingu (soovitatav).
7.3. Vanem annab koheselt teada lasteasutuse direktorile probleemide ja/või
makseraskuste tekkimisel.
7.4. Lasteaia kohta võib laps kasutada kuni lapse koolikohustuse tekkimise aasta
31. augustini või lasteaiast väljaarvamiseni lasteaia algatusel või lapsevanema
taotlusel. Kui vanem ei esita lasteaiast lahkumiseks avaldust varem, eeldab
lasteaed, et laps kasutab lasteaiakohta kuni (lapse koolikohustuse tekkimise
aasta) 31. augustini.
7.5. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse,
mille vorm on leitav Eliisis. Avaldus esitatakse hiljemalt nädal enne lapse
planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise
aeg.
7.6. Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud
lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul
teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab
täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse
laps lasteaiast välja.
7.7. Vanem on kohustatud tasuma lasteaiateenuse eest kuni lapse lasteaiast
väljaarvamise kuupäevani.

8. Muud sätted

8.1. Lasteaeda on keelatud tuua mobiiltelefone, nutikellasid ja/või elektroonilisi
mänge, välja arvatud haridusrobootika vahendid lasteaias ja/või rühmas
kokkulepitud ajal (nt. mänguasjapäev)
8.2. Lapsest fotode avaldamise lubamine lasteaia kodulehel ja sotsiaalmeedias (nt.
rühma ja/või lasteaia Facebooki konto) lepitakse rühma töötaja ja vanemaga
kokku õppeaasta alguses Eliis.eu kaudu. Lapsevanem võib oma nõusoleku igal
ajal tagasi võtta. Nõusoleku andmiseks piisab ühe lapsevanema otsusest.
8.3. Vanem teavitab rühma töötajaid ja asutuse juhtkonda koheselt oma
kontaktandmete (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Lasteaed ei võta
vastutust, kui vanem (või vanema poolt volitatud isik) ei ole lasteasutusele
esitatud kontaktandmetel kättesaadav.
8.4. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas
kokkulepitud reeglitele. Soovitatavad pole väikesed ja kergesti purunevad
asjad. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või
purunemise eest. Mänguasjade kaasavõtmisel kehtib põhimõte: luban ka
rühmakaaslastel mängida.
8.5. Vägivalda õhutavad mänguasjad nagu püssid, mõõgad, käerauad jt pole
lasteaias lubatud.
8.6. Lasteaia autovärav on mõeldud kasutamiseks ainult teenindavatel sõidukitel.
Jalakäijatele on lasteaia territooriumile sisenemiseks ja väljumiseks ette
nähtud ainult jalgvärav.
8.7. Lapsevanem on oodatud osa võtma lasteaia ühisüritustest-laatadest, talgutest
ning pidudest.

Meie lasteaia edukuse võti seisneb lapse, lapsevanema ja lasteaia personali
koostöös.

Viimati muudetud 29.01.2024