Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia õppekava

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

  • Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on toetada lapse igakülgset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Kõikides lasteaedades on Koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava alusel koostatud oma õppekava.
  • Õppekavas määratletakse ära lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, rühmade õppe- kasvatustöö korraldus, päevakavad, töö erivajadustega lastega ning koostöö lapsevanematega. Eraldi käsitletakse eesti keele õpetamist lasteaias või rühmas, mille õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles.     Lasteasutuse pedagoogid nõustavad lapsevanemaid lapse arengu ning õppe- ja kasvatusküsimustes.

Lasteaia Mesipuu õppekava 

LISAD:

Lisa 2.5.1

 

Mina ja keskkond

Lisa 2.5.2

 

Keel ja kõne

Lisa 2.5.3

 

Eesti keel kui teine keel

Lisa 2.5.4

 

Matemaatika

Lisa 2.5.5

 

Kunst

Lisa 2.5.6

 

Muusika

Lisa 2.5 4

 

Liikumine

Lisa 2.5.8

 

Loovteraapia

Lisa 3

 

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine

Lisa 3.1

Lisa 3.2  

Lisa 3.3

Näidis: Arengukaart

Näidis Sobituskaart

Näidis Individuaalne arenduskava (IAK)

Lisa 4

 

Erivajadustega lapse arengu toetamine

Lisa 5

 

Koostöö lastevanematega

Lisa 6

 

Robootika kui interaktiivne vahend

Lisa 7

 

Õppe- ja kasvatustegevuse e-päevik

Viimati muudetud 03.11.2021