Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia teenused

LASTEAIA MESIPUU TEENUSTE EEST TASUMISE KORD:

Arve lasteaia teenuste eest tasumise kohta saadetakse ainult elektronposti aadressile hiljemalt 6. kuupäevaks eelmise kuu kohta. Lapsevanem on kohustatud tasuma laste eest hiljemalt 20 kuupäevaks esitatud arve alusel.

TOIDUTEENUS:

4.1.Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 20.09.2017 nr.29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidu kulu katmise piirmäära kehtestamine“  Tallinna Linnavalitsus katab laste toidu kulud.

Linn ei katnud teenus õhtusöögi eest. ÕHTUSÖÖGI teenus on 0,60 senti päev.

KOHATASU:

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrusele nr.27 "Koolieelse munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" §2 ja Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määrusele nr.115 " Töötasu alamäära kehtestamine"

Alates 1. jaanuarist 2020.a on vanemate poolt kaetava osamäära suuruseks ühe lapse kohta kuus 71,25 eurot, ujulaga lasteaedades 78,26 eurot.


UJULA KASUTAMINE PERIODIKS: 01.09 KUNI 30.05- KOKKU 9 KUUD

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 15 detsembri 2011 määrus nr 41. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Osalustasu soodustuse taotlemine: Vähekindlustatud perede lastel on võimaluk saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.


Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui: 
1. lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;

2. perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.  


Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses. 

 

Viimati muudetud 20.09.2021