Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tegevuskava

2021-2022 lasteaia tegevuskava

2021/2022. a eesmärgid:

 

1.       Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

 • Varajase ja osalise keelekümbluserühma toimimise analüüs ja korrigeerimine;
 • Arengukava täitmise hindamine, tegevuse parendamine;
 • Õppeaia korraldamine;
 • Rohelise kooli programmiga ühinemine:  töögrupi moodustamine, koosolekute läbiviimine; keskkonnapõhimõtete koostamine;
 • Lasteaia meeskonna suhtlemise korraldamine sotsiaalsete võrgustike kaudu: Viber; Zoom; jt.

2.       Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

·         Projekti Roheline kooli strateegia lõimumine õppekavaga,

 - 2 teemat aastas

- projektid

- teemanädalad

·         Projektipõhise õppemetoodika  kasutusele võtmine aiarühmades;

·         Keelekümbluse programmi temaatika ja pädevuste sissetoomine õppekavasse;

·         Uute metoodiliste materjalide koostamine ning süstematiseerimine erivajadustega lastele;

·         Lasteaia õppe- ja kasvatustöös IKT vahendite laiem kasutamine;

·         Metoodiliste  e-õppevahendite kogumiku täiendamine õppe- ja kasvatustöös.

3.       Personalijuhtimine

 • Eesti keele koolituse läbiviimine töötajatele; keeleoskuse analüüsimine ja hindamine.
 • Erivajadustega laste märkamine, sekkumine ja toetamine, koostöö parendamine lastevanematega;
 • Personali arenduskoosoleku läbiviimine ja koolitusvajaduse hindamine;
 • Õpetaja abi kui teemapäevade algataja õppe- ja kasvatustegevustes;

4.       Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

 • Lastevanemate järkjärguline kasutamine ELIIS  infosüsteemi, töö laiendamine ning teiste digipädevuste rakendamine;
 • Huvigruppide ja partnerite süsteemne informeerimine lasteaia tegevustest koduleheküljel ja sotsiaalvõrgustiku kaudu;
 • Koostöö loomine, projektides osalemine (Roheline kool)

- Eesti Looduskaitse Seltsiga

- Tallinna Keskkonnaametiga

- Keskkonnainvesteeringute keskusega

 • Tagasiside kogumine kooliläinud laste lastevanematelt (I klassi kooliõpetajatelt);
 • Koostöö kavandamine lastevanematega (s.h hoolekoguga)

-  korraldamine

- kaasamine Rohelise kooli tegevuste läbiviimisel

- õppeaia rajamine

 • Spordi- ja tervisealaste ürituste läbiviimine koostöös Põhja-Tallinna TEL lasteaedade ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsusega.

5.       Ressursside juhtimine

 • Laste laudade väljavahetamine (Rühmad: Roosa ja Roheline lill);
 • Rühmaruumide renoveerimine (värvitööd): Roosa lille rühmaruum ja esikud ning Rohelise lille rühma õpi- ja magamistuba ja esikud;
 • Uute robootika mänguasjade rakendamine.

***

2020-2021 lasteaia tegevuskava

2019-2020 õppeaasta tegevuskava

2018-2019 õppeaasta tegevuskava SIIN

Viimati muudetud 16.09.2021