Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Metsa tn 21

Metsa tn 21

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Metsa tn 21 abihoone projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Metsa tn 21 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, kuhu võib kavandada väikeelamuid (kuni 6 korterit) ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms. Lisaks jääb Metsa tn 21 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Metsa tn 21 kinnistule abihoone püstitamiseks. Abihoone võib paigutada plokistatult Nurme tn 26 abihoonega ja vastu Metsa tn 23b krundipiiri, lammutatava abihoone asemele. Üldplaneeringu kohaselt on lubatud abihooned kinnistupiiril plokistada. Abihoone üldine minimaalne kaugus krundi külgpiirist 4 m. Hoone kavandamisel krundi piirile lähemale kui 4 m, tuleb teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. 913 m² suurusel kinnistul võib suurim lubatud hoonete alune pindala kokku olla kuni 220 m², arvestades ümbritsevat hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut. Vastavalt Nõmme üldplaneeringu seletuskirjale on abihoone (ka kõrvalhoone) krundile sihtfunktsiooni andvat põhihoonet teenindav hoone (saun, garaaž, kuur, katlamaja, pesuköök, töökoda, ateljee jne), mis on põhihoonest mahult oluliselt väiksem.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 24. juulist kuni 8. augustini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/04576 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170676&TID=341512
projekteerimistingimuste menetluse nr PT248690 või Metsa tn 21 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 04.07.2023