Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

10.klassi astumine

Kõik kooli lõpetajad omavad õigust jätkata õpinguid gümnaasiumis, esitades taotluse kooli, kus toimub 10. klasside komplekteerimine.

2022./2023. õa võtab Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium õpilasi 10. klassi vastu sisseastumistestide tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel. Sisseastumiskatsed toimuvad 24. aprillil 2023.

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

Vastuvõtukonkursile registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu. Registreerimine on avatud 1.-15. aprillini 2023.

Vastuvõtukonkursi raames tuleb kandidaatidel sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:

 • eesti keel teise keelena – lugemine, kirjutamine, töö tekstidega;
 • inglise keel – lugemistekst, kirjalik väljendusoskus, grammatikaharjutus – ajavormid, kaudne kõne, passiiv;
 • matemaatika – ratsionaalavaldised, lineaarvõrrand ja lineaarfunktsioon, ruutvõrrand ja ruutfunktsioon, Pythagorase teoreem.

Kirjalikud testid toimuvad koolis. Sisseastumisteste võivad teha ainult need õpilased, kes on registreerinud mitte hiljemalt kui 15. aprilliks. Kirjalike testide sooritamiseks tuleb kandidaadil kaasa võtta pastakas, harilik pliiats, joonlaud ja kalkulaator. Kirjalike testide tegemiseks kohale tulles peab kandidaadil olema kaasas pildiga isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse koopia või kooli kinnitatud väljavõte e kooli hinnetelehest.

Kui epidemioloogiline olukord ei võimalda koolis teste ja vestlusi läbi viia (sellest teavitatakse jooksva aasta 1. aprilliks kooli kodulehekülje kaudu), siis 10. klassi komplekteerimine toimub alljärgnevalt:

 • elektrooniline registreerumine 1. aprillist 15. aprillini kooli kodulehe kaudu sooviga asuda Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumisse õppima;
 • kandidaat esitab kooli poolt kinnitatud väljavõte e- kooli käesoleva õppeaasta hinnetelehest või 9. klassi tunnistuse koopia (kui kandidaat on lõpetanud põhikooli varem).
 • õpilaskandidaat saab oma e-mailile veebikeskkonda sisenemise instruktsioonid, lingid ning paroolid üks päev enne vastuvõtukatsete päeva.
 • osaleja sooritab käesoleva õppeaasta kevadvaheajal vastuvõtukatsed Moodle veebikeskkonnas samades valdkondades, mis eelpool kirjutatud

Sisseastumistestide ja tunnistuste põhjal koostatakse pingeread, mille tulemustest antakse teada maikuu jooksul. Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e kirja teel. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 25. juuniks e kirjaga. Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega kuni maikuu lõpuni, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli õppejuhiga. Vastuvõtukatsed edukalt läbinud õpilase avaldus 10. klassi astumiseks võetakse kooli kantseleis vastu juunikuu lõpuni.

Õpilase kirjaliku avalduse ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi poolt nõutud dokumentide alusel registreeritakse õpilased 10. klassi kandidaatideks. Õpilane võib olla ainult ühe kooli nimekirjas. Kui õpilane soovib vahetada kooli, tuleb varakult kirjalikult sellest koolile teatada.

Õpilastel, kes on edukalt sooritanud sisseastumistestid, tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik taotlus
 • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või - tõend) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
 • digifoto

Üldised nõuded digifotole

 • foto peab olema JPG- või JPEG‑formaadis, 3:4 kuvasuhtega, mõõtmetega vähemalt 600×800 pikslit (laius vähemalt 600 pikslit ja kõrgus vähemalt 800 pikslit), foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
 • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole või taustale varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70‑80% foto vertikaalsest kõrgusest
 • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema valge, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.

Õpilane või tema vanem saadab e‑posti infojuht@mhum.edu.ee teel õpilase digifoto, nimi, klass ja isikukoodi. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

Täpsemalt võib lugeda digitaalse dokumendifoto nõuetest Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt:
https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

Rohkem võib infot leida vastuvõtu tingimuste kohta dokumendis "Vastuvõtu tingimused ja kord"
https://www.tallinn.ee/et/mhum/avalikud-dokumendid

Viimati muudetud 05.01.2023