Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

Õppeaasta eesmärgid ja ülesanded

Tegevuse eesmärgid põhinevad kooli põhiväärtustel, headel tavadel ning tasakaalustatult arendatakse koostöist õppimist, e-õpet ja toetatakse iga õpilase individuaalsust.

Käesoleval õppeaastal lähtutakse õppe- ja töökorralduses õppekvaliteedi tagamisel paindlike õppeviiside ja -vormide ning hajutatuse põhimõtetest.

Selle eesmärgi saavutamiseks on järgmised ülesanded.

Keelekümblusprogrammi arendamine ning tõhusam rakendamine õppeprotsessis

 • keelekümblusprogrammi tõhustamise tegevuskava väljatöötamine
 • 1.kooliastme ettevalmistamine üleminekuks üldõpetuslikule põhimõttele
 • lõimingu põhimõtete väljatöötamine kooli õppekavas (paralleelklassiti teemade kaupa; ainete lõimimine 1. kooliastmes - kunst ja tööõpetus, loodus- ja inimeseõpetus; 1 tund 2 õpetajat jne)
 • kogemuste jagamine õpetajalt õpetajale (HARNO piirkondlikud koolitused, koolisisesed on-line, väikeste gruppide kaupa: aineühendused ja teised töögrupid ); fookuses õpetajate digipädevuste tõstmine: e-kursused, kontaktkoolitused.

Iga õpilase arengu toetamine

 • taseme-ja arendusrühmade moodustamine, klasside koosseisude ümberjaotamine
 • e-põhise konsulteerimise arendamine (põhimõtete väljatöötamine)
 • andekate õpilaste suunamine enesearendamisele
 • õpilaste sotsiaalsete oskuste toetamine (KIVA, individuaalsed käitumise tugikavad, vahetu ja onlines suhtlemine)
 • õpilaste õpioskuste s.h digipädevuste toetamine- kooli õppekavasse lisada kirjeldused paralleeliti

Õpikeskkonna ja õpitegevuste kaasajastamine

 • valmisoleku suurendamine distantsõppe läbiviimiseks (juhendmaterjalide väljatöötamine ja rakendamine)
 • e-ja põimõppe võimaluste laialdasem rakendamine õppetegevuses (eesmärgiga hajutada ning rikastada õpitegevust, distantsõppepäevade ja projektipäevade kavandamine)
 • füüsilise õpikeskkonna kujundamine (töögrupi edasise tegevuse planeerimine, HEV väikevahendite sihtotstarbeline paigutamine kooliruumesse, koostöise klassikeskkonna loomine- koduklassid, õppetegevuste korraldamine kõigis kooliruumes jne)
 • e-koosolekute korraldamine lastevanematega ja personaliga

Viimati muudetud 14.10.2023