Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt 10. klassi

Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpitakse:

 • matemaatikat, füüsikat, keemiat ja vene kirjandust vene keeles;
 • vene keelt õpitakse emakeelena;
 • kõiki teisi aineid õpitakse eesti keeles (v.a võõrkeeled).

Olulised tähtajad Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi astumisel

22. märts-7. aprill 2024 REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD

Registreerimine 

Kandidaat, kes kandideerib Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi väljastpoolt, peab esitama registreerimisel kooli poolt kinnitatud väljavõtte 9. klassi hinnetelehest, kus on kahe esimese trimestri ja esimese poolaasta kokkuvõtvad hinded. Väljavõte esitatakse viie palli süsteemis koos kõikide jooksvate hinnete ja märkustega.

Väljavõte esitatakse koolile e-kirja teel hiljemalt 7. aprilliks aadressile: [email protected].

1. aprill-10. aprill 2024 KUTSED ON SAADETUD

Kutsed sisseastumiskatsetele saadetakse aadressile, mille õpilane on sisseastumiskatsetele registreerimisel märkinud. Kutses määratakse õpilasele kooli poolt täpsem kellaaeg, koht ja õpilaskandidaadi kood.

22. aprill 2024 SISSEASTUMISKATSED

Sisseastumiskatsete eest on võimalik saada kokku 150 punkti. Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest osast: motivatsioonivestlus (eesti keeles) 50 punkti, üldteadmiste test 50 punkti, hinnetelehe keskmine hinne 50 punkti. Üldteadmiste test sisaldab järgmisi ülesandeid: funktsionaalne lugemisoskus (tekst, pilt, joonis, skeem, tabel, diagramm), loogika, analüüs, silmaringi ülesanded, mõtlemine jms.

2024/2025. õppeaasta üldteadmiste test sooritatakse elektroonselt. Testi sooritamiseks on aega kuni 100 minutit ja see koosneb järgmistest valdkondadest:

 • eesti keel (10 punkti)
 • inglise keel (10 punkti)
 • matemaatika (vene keeles) (10 punkti)
 • loodusained (eesti keeles) (10 punkti)
 • sotsiaalained (eesti keeles) (10 punkti)
6. mai 2024 PINGERIDA

Sisseastumiskatsete pingerida vastuvõetud ja ootenimekirja jäänud õpilastega avalikustatakse kooli kodulehel õpilaskandidaadi koodiga. Vastuvõetud õpilaskandidaadile saadetakse kutse e‑aadressile, mis on märgitud sisseastumiskatsetele registreerimisel.

hiljemalt 20. mai 2024 KUTSE SAANUD KANDIDAAT KINNITAB KOHA

Kutse saanud kandidaat kinnitab koha 10. klassis e‑aadressile [email protected]. Kui kandidaat jätab 10 tööpäeva jooksul kutse saamisest õppijakoha kinnitamata, loetakse seda õppijakohast loobumiseks.

6. mai-28. juuni 2024 ÕPPIJAKOHTADE PAKKUMINE

Õppijakohta pakutakse ootenimekirja pingereas järgmisele kandidaadile, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid. Kutse saanud kandidaat kinnitab koha 10. klassis 10 tööpäeva jooksul alates kutse saamisest e‑aadressile [email protected].

Kutse saadetakse e‑aadressile, mis on märgitud sisseastumiskatsetele registreerimisel. Kui kandidaat jätab 10 tööpäeva jooksul kutse saamisest õppijakoha kinnitamata, loetakse seda õppijakohast loobumiseks.

kuni 28. juuni 2024 SISSEASTUMISDOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kooli kantseleis või digitaalselt aadressil [email protected]. Õpingute alustamiseks esitab kutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilane koolile järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või selle kinnitatud koopia;
 • sünnitunnistuse kinnitatud koopia või ID‑kaardi kinnitatud koopia (õpilasraamatu täitmiseks);
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
 • lapse tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane);
 • digifoto.
28. juuni 2024 SISSEASTUMISKATSED LOETAKSE LÕPPENUKS

Ootenimekirja jäänud kandidaate, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest.

Sisseastumistingimuste ja – korralduse kohta saab täpsemalt lugeda allpool.

Vastuvõtutingimused 10. klassi

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eelduseks on:

 • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
 • vähemalt rahuldavad 9. klassi põhikooli lõputunnistuse hinded;
 • vähemalt rahuldavad (50%) põhikooli riiklike lõpueksamite tulemused, kusjuures eesti keel kui teise keele riiklik lõpueksami tulemus vähemalt B1 (60%);
 • edukalt sooritatud sisseastumiskatsed.

Sisseastumiskatsetele pääsemise eelduseks on:

 • õigeaegne registreerimine;
 • väljavõte 9. klassi hinnetelehest, kus on kahe esimese trimestri ja/või esimese poolaasta kokkuvõtvad hinded, mille keskmine on vähemalt 3,5.
Sisseastumiskatsete korraldus
 • Kandidaat, kes kandideerib Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi väljastpoolt, peab esitama registreerimisel kooli poolt kinnitatud väljavõtte 9. klassi hinnetelehest, kus on kahe esimese trimestri või esimese poolaasta kokkuvõtvad hinded. Väljavõte esitatakse viie palli süsteemis koos kõikide jooksvate hinnete ja märkustega. Väljavõte esitatakse koolile e-kirja teel aadressile: [email protected].
 • Kutsed sisseastumiskatsetele saadetakse kandidaatidele e-kirja teel hiljemalt viis päeva enne katsete toimumist. E-kiri saadetakse aadressile, mille õpilane on sisseastumiskatsetele registreerimisel märkinud. Kutses määratakse õpilasele kooli poolt täpsem aeg ja koht.
 • Vestluse ja testi toimumise ruumidesse sisenedes näitab kandidaat komisjonile isiku tuvastamiseks oma ID-kaardi või passi.
 • Sisseastumiskatsetel toimub kõigepealt vestlus, seejärel suunatakse kandidaat testile.
Sisseastumiskatsed

Sisseastumiskatsete eest on võimalik saada kokku 150 punkti. Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest osast: motivatsioonivestlus 50 punkti, üldteadmiste test 50 punkti, hinnetelehe keskmine hinne 50 punkti:

 • motivatsioonivestlus grupis (eesti keeles) (vestluse eesmärk on selgitada välja kandidaadi põhikoolis omandatud üldpädevused, tema huvid ja saavutused, motiveeritus pühenduda gümnaasiumiõpingutele, isiksuslikud omadused, enesehinnang, koostöövalmidus, väljendus- ja suhtlemisoskus eesti keeles). Kui kandidaat ei ole võimeline eestikeelses vestluses osalema, on komisjonil õigus tema tulemusi hinnata 0 punktiga;
 • üldteadmiste e-test (funktsionaalne lugemisoskus (tekst, pilt, joonis, skeem, tabel, diagramm), loogika, analüüs, silmaringi ülesanded, mõtlemine jms);
 • hinnetelehe keskmine hinne, mis on korrutatud 10-ga (nt 3,5 on 35). Hinnetelehe keskmise hinde arvutamisel arvestatakse ainult numbrilisi (1-5) tulemusi. Muid tähiseid ei arvestata.

Sisseastumiskatsete tulemuste parandamine ei ole lubatud.

Mitteilmumine sisseastumiskatsetele
 • Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on sisseastumiskatseid erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja teatama puudumise põhjusest e-kirja teel enne testi algust aadressile: [email protected]. Vajadusel esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja vastuvõtukomisjonile vastava tõendi. Õpilast teavitatakse otsusest uue testi täpse aja ja koha määramise kohta kolme tööpäeva jooksul õpilase e-aadressile, mille õpilane on sisseastumiskatsetele registreerimisel märkinud.
 • Juhul, kui õpilane ei ilmu vestlusele ega teavita kooli vastuvõtukomisjoni e-kirja teel mitteilmumise põhjusest hiljemalt testi või vestluse toimumise päeval kell 8.00, loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
Pingerida
 • Kandidaatide esialgne pingerida moodustub 9. klassi kahe esimese trimestri või esimese poolaasta kokkuvõtvate hinnete keskmise, sisseastumistesti ja vestluse eest saadud punktide alusel. Koostatud esialgne pingerida on aluseks õpilasele kutse saatmiseks.
 • Otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodulehe kaudu hiljemalt 30 tööpäeva jooksul pärast katsete sooritamist. Nimekirjad avalikustatakse õpilaskandidaadi koodiga.
 • Kutse saanud kandidaat kinnitab koha 10. klassis 10 tööpäeva jooksul alates kutse saamisest e-aadressile: [email protected]. Kui kandidaat jätab 10 tööpäeva jooksul kutse saamisest õppijakoha kinnitamata, loetakse seda õppijakohast loobumiseks.
 • Kandidaadid, kellele kutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja. Õppijakohta pakutakse ootenimekirja pingereas järgmisele kandidaadile, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid. Ootenimekirja jäänud kandidaate, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, teavitatakse kandideerimise lõppemisest ja õppijakoha mittesaamisest hiljemalt 30. juunil e-kirja teel.
Vastuvõtutingimustele mittevastamine

Koolil on õigus kutse tagasi võtta, kui ei ole täidetud järgmised punktid:

 • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
 • vähemalt rahuldavad 9. klassi põhikooli lõputunnistuse hinded;
 • vähemalt rahuldavad (50%) põhikooli riiklike lõpueksamite tulemused, kusjuures eesti keel kui teise keele riiklik lõpueksami tulemus vähemalt B1 (60%);

Õpilast teavitatakse kutse tagasi võtmisest e-kirja teel. Vabanenud õppijakoha saab sel juhul ootenimekirja pingereas järgmine kandidaat, kelle punktide 3.2 eeldused on täidetud.

Vastuvõtmine

Otsuse Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor vastuvõtukomisjoni ettepanekul. Õpingute alustamiseks esitab kutse saanud ja selle õigeaegselt kinnitanud õpilane koolile järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega või selle kinnitatud koopia;
 • sünnitunnistuse kinnitatud koopia või ID-kaardi kinnitatud koopia (õpilasraamatu täitmiseks);
 • lapsevanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;
 • lapse tervisekaart (väljastpoolt Tallinna tulev õpilane);
 • digifoto.

Sisseastumisdokumente võetakse vastu kuni 28. juunini kooli kantseleis või digitaalselt aadressil vastuvõ[email protected].

Üldised nõuded digifotole
 • foto peab olema JPG- või JPEG formaadis, 3:4 kuvasuhtega, mõõtmetega vähemalt 600×800 pikslit (laius vähemalt 600 pikslit ja kõrgus vähemalt 800 pikslit), foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud;
 • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole või taustale varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70 80% foto vertikaalsest kõrgusest;
 • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema valge, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.
Täiendav vastuvõtt
 • Koolil on õigus täita vabaks jäänud õppekohad täiendava vastuvõtu raames ning kool annab sellest teada kooli kodulehe kaudu.
 • Täiendaval vastuvõtul kehtivad punktis 3.1.-3.5. sätestatud tingimused.

Rohkem võib infot leida vastuvõtu tingimuste kohta dokumendis "Vastuvõtu tingimused ja kord"
https://www.tallinn.ee/et/mhum/dokumendid

Viimati muudetud 06.05.2024