Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi gümnaasiumiastmes õpitakse matemaatikat, füüsikat, keemiat ja vene kirjandust vene keeles; vene keelt õpitakse emakeelena; kõiki teisi aineid õpitakse eesti keeles (v.a võõrkeeled).

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 10. klassi on õigus kandideerida kõigil põhikooli lõpetanud õpilastel.

Kõik kooli lõpetajad omavad õigust jätkata õpinguid gümnaasiumis, esitades taotluse kooli, kus toimub 10. klasside komplekteerimine.

2023./2024. õa võtab Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium õpilasi 10. klassi vastu sisseastumistestide tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel. Sisseastumiskatsed toimuvad 24. aprillil 2023. Täiendav vastuvõtt 10. klassi vabadele kohtadele toimub 22. augustil 2023. Kellaaeg saadetakse kandidaadi meilile peale registreerimist.

Vastuvõtukonkursile registreerimine toimub kooli kodulehe kaudu. REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD.

Vastuvõtukonkursi raames tuleb kandidaatidel sooritada kirjalikud testid järgmistes valdkondades:

 • eesti keel teise keelena – lugemine, kirjutamine, töö tekstidega;
 • inglise keel – lugemistekst, kirjalik väljendusoskus, grammatikaharjutus – ajavormid, kaudne kõne, passiiv;
 • matemaatika (vene keeles) – ratsionaalavaldised, lineaarvõrrand ja lineaarfunktsioon, ruutvõrrand ja ruutfunktsioon, Pythagorase teoreem.

Kirjalikud testid toimuvad koolis. Sisseastumisteste võivad teha ainult need õpilased, kes on registreerinud. Kirjalike testide sooritamiseks tuleb kandidaadil kaasa võtta pastakas, harilik pliiats, joonlaud ja kalkulaator. Kirjalike testide tegemiseks kohale tulles peab kandidaadil olema kaasas pildiga isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse koopia või kooli kinnitatud väljavõte e kooli hinnetelehest.

  Sisseastumistestide ja tunnistuste põhjal koostatakse pingeread, mille tulemustest antakse teada maikuu jooksul. Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse õpilast e‑kirja teel. Lõplik otsus õpilaskandidaadi vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt 25. juuniks e‑kirjaga. Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud töödega kuni maikuu lõpuni, leppides eelnevalt kohtumise kokku kooli õppejuhiga. Vastuvõtukatsed edukalt läbinud õpilase avaldus 10. klassi astumiseks võetakse kooli kantseleis vastu juunikuu lõpuni.

  Õpilase kirjaliku avalduse ja Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi poolt nõutud dokumentide alusel registreeritakse õpilased 10. klassi kandidaatideks. Õpilane võib olla ainult ühe kooli nimekirjas. Kui õpilane soovib vahetada kooli, tuleb varakult kirjalikult sellest koolile teatada.

  Õpilastel, kes on edukalt sooritanud sisseastumistestid, tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või - tõend) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  • digifoto

  Üldised nõuded digifotole

  • foto peab olema JPG- või JPEG‑formaadis, 3:4 kuvasuhtega, mõõtmetega vähemalt 600×800 pikslit (laius vähemalt 600 pikslit ja kõrgus vähemalt 800 pikslit), foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud, skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud
  • fotol peab isik olema: otsevaates, neutraalse ilme ja suletud suuga, peakatteta, avatud silmadega ning vaade peab olema suunatud objektiivi, prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust, juuksed ei tohi varjata nägu ega tekitada näole või taustale varje, lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70‑80% foto vertikaalsest kõrgusest
  • fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte, foto peab olema värviline, foto taust peab olema valge, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga.

  Õpilane või tema vanem saadab e‑posti infojuht@mhum.edu.ee teel õpilase digifoto, nimi, klass ja isikukoodi. Esitatud andmete alusel vormistatakse õpilasele esmane õpilaspilet.

  Täpsemalt võib lugeda digitaalse dokumendifoto nõuetest Politsei ja Piirivalveameti kodulehelt:
  https://www.politsei.ee/et/dokumendifoto-nouded-ja-juhised

  Rohkem võib infot leida vastuvõtu tingimuste kohta dokumendis "Vastuvõtu tingimused ja kord"
  https://www.tallinn.ee/et/mhum/avalikud-dokumendid

  Viimati muudetud 02.08.2023