Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loovusring Harry-Potter (inglise keel)

VANUS: 13-19. a.

TEGEVUS: 
Õppetegevus toimub põhiliselt inglise keeles ja on mänguline, vaheldusrikas ja köitev. Tundide läbiviimisel arvestatakse seda, milliseid  võimalusi pakub igapäevane ümbrus. Kasutatakse paindlikke, olukorrale vastavaid lahendusi.
Traditsiooniliste õpetamismeetodite kõrval on suur osakaal uudsetel õppeviisidel. Näiteks pikema- ja lühiajaliste projektide koostamine, rollimängud, otsustusmängud, modelleerimine, väitlused, mis lõpevad ühis- ja eriarvamuste määratlemisega, tulevikustsenaariumide koostamine, uurimuslikud õppeviisid.
Ringi „Harry Potter“ õppeprotsess peaks ennekõike stimuleerima lugemissoovi; eneseväljendust toetab teksti keele jälgimine, loetu üle arutledes kujuneb õpilastel analüüsioskus, valmisolek kuulata teiste seisukohti, sõnastada ja esitada oma arvamusi ja seisukohti.
Ringi „Harry Potter“ tundides kujundatakse oskust olukordi loogiliselt analüüsida, jõuda antud faktidest loogiliste arutluste kaudu järeldusteni, eristada olulist ebaolulisest, tõestatut mittetõestatust, oskus järjestada, klassifitseerida, püstitada hüpoteese, neid tõestada või ümber lükata, oskus kasutada analoogiaid. Ringi funktsiooniks on õpilaste mõtlemisvõime arendamine, loova ja arenguvõimelise isiksuse kujundamine.

ÕPETAJA: Tatjana Tomilova
ÕPPEKEEL: inglise/vene keel
ÕPPETASU: 26 €
KONTAKT: tel. 6522536
ÕPPETUNNID: T,N 17.30-19.00 I rühm 13-16.a., E,R  18.15-19.45  II rühm 16-19.a.  Kab. 241

_________________________________________________________________________________


ÕPETAJA: Svetlana Danileiko
ÕPPEKEEL: inglise/vene keel
ÕPPETASU: 26 €
KONTAKT: tel. 6522536
ÕPPETUNNID: K. 16.00-17.30 , L. 10.00-11.30 11-19.a.,  Kab. 241

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud 26.08.2022