Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kodukord

Kodukord

Kodukorra aluseks on:
Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded.
Alushariduse raamõpekava.

Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjale (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.


 Hea lapsevanem!
Te valisite oma lapse esimeseks haridusasutuseks Tallinna Muinasjutu Lasteaia. Täname!
Igas kodus on omad väärtused ja reeglid, millest kinnipidamine tekitab perekonnas turvatunde. Nii on ka meie lasteaias omad väärtused ja head tavad, millest juhindumine aitab Teil ja Teie lastel tunda end meie juures kindlalt ja turvaliselt.
Selleks, et laps kohaneks kiiremini ja tunneks end uues keskkonnas turvaliselt on oluline, et valmistaksite teda eelnevalt ette lasteaeda tulekuks.

1. Palun tutvuge eelnevalt päevakavaga ja lähendage sellele oma kodune päevakava.
2. Uurige, milline on lasteaias pakutav toit (menüü) ja tutvustage lastele neid toite.
3. Varuge endale aega lapse uue situatsiooniga harjumiseks.

•  Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 -19.00. Sõimerühm on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00. Sõimerühma lastel on võimalus viibida lasteaias kuni kella 19.00-ni (kõrval olevas rühmas).
• Õppetegevused algavad kell 9.00. Palume lasteaeda tulla hiljemalt 8.50.
 • Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 18.50, et jõuaks last rahulikult riietada. Kui juhtub, et Te ei jõua kella 19.00-ks lasteaeda lapsele järele, teavitage sellest koheselt õpetajat.
• Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
• Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat
• Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis rühma töötaja võtab ühendust lapse vanematega telefoni teel ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest.
• Lasteaeda tulles sisendage lapsele rõõmsat meeleolu. Olge ka hommikul lapsest lahkudes helge ja heatujuline, see kandub lapsele märkamatult üle.
• Kui Teie perekonnas on toimunud või toimuvad suuremad muutused ja erakordsed sündmused, siis palun teavitage õpetajat, et ta saaks paremini mõista lapse käitumist ning tagada talle kõige parema ja turvalisema olemise.
• Last lasteaeda tuues andke kindlasti teada tema hommikusest meeleolust. Mure korral võite alati meile helistada ja küsida lapse käekäigu kohta.
• Kui laps ei tule mingil põhjusel lasteaeda, palume kindlasti helistada ja meile sellest teatada hiljemalt kella 9.00 hommikul. Teavitada lasteaia rühmatelefonile või märkida laps puudujaks Eliis keskonnas.
• Lapse lasteaeda toomine ja viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi segada laste une- ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi (vastavalt määrusele nr 61 §14 p6 Tervisekaitse nõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale. Määrus vastu võetud 24.09.2010).  Kui laps tuuakse lasteaeda peale kella 9.00, teavitage sellest rühma õpetajat.
• Lapse turvalisust silmas pidades annab lapsevanem lapse hommikul lasteaeda tulles isiklikult õpetajale üle.
• Õhtul järgi tulles toimib samuti. Kui lapsele tuleb õhtul järgi keegi teine täiskasvanu, siis teavitage kindlasti sellest hommikul rühma õpetajat.

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
• Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel lasteasutuse töötaja kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust selle lapse suhtes.
• Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund (lööve, nohu, köha, silmapõletik jne) võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühma töötajal on õigus last mitte vastu võtta.
• Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit. Kui lapsevanemat on teavitatud, peab lapsevanem lapsele koheselt järele tulema.
• Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeediga) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema kirjaliku taotluse alusel  direktori määratud lasteasutuse töötajal.
• Lapse haigestumisest teavitab lapsevanem rühma töötajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest lapsevanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.
• Lapsel on kaasas kamm ( kamm asub rühmaõpetajatega kokkulepitud kohas), ühekordsed taskurätikud.
• Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid heleda tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu ning põrandakatte määrdumist.
•  ​​​​​Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil vajab laps õues käimiseks õhukest mütsi või rätikut, mis kaitseb teda päikese eest.
• Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
• Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad ( nii sise- ja väliriided)
• Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Loomulikult teate Teie kõige paremini, kas laps on külmakartlik või karastatud. Palun riietega laps vastavalt ilmale.
• Jahedamal perioodil pange kaasa õuekindad, mis ei karda määrdumist, soovitavalt labakud. Sõrmikuid võib kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
• Toas on vajalikud vahetusjalanõud, mis on lapsele parajad ja mida saab kergesti jalga panna (soovitatavalt kinnituskrõpsudega, heledate taldadega). Ei soovita pehme tallaga susse.
• Rühmas vajab laps tagavaraks 1-2 paari vahetusriideid. Kui laps ei käi veel potil, on soovitatav panna lapsele jalga püksmähkmed. Nii on lapsel neid ise kergem jalast võtta.
• Alates aiarühmast on vaja lapsel liikumistegevuseks vastavad võimlemisriided ( T-särk, püksid, jalanõudest kinnised kummitallaga jalanõud).
• Lapse lasteaias haigestumise või vigastamise korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
• Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused õues.

Turvalisuse tagamine
• Lasteaia töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
• Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga direktori loal esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos lapsevanemaga või lapsevanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

• Laste lahkumine lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline sisenemine lasteasutuse ruumidesse on keelatud.
• Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja töötajad helkurvestides.
• Lapsevanem, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel uksed ja väravad, et tagada laste turvalisus.
•  Kui lapsevanem viibib õuealal koos oma lapsega, siis ta vastutab oma lapse turvalisuse eest. Õpetajal on õigus last keelata, kui laps ei järgi õpetaja poolt õues viibimise ajaks kehtestatud reegleid
• Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
• Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
• Lasteaeda ei tohi kaasa tuua kalleid, kergesti purunevaid, väga väikesi, ohtlikke, sõjalisi mänguasju, raha, mobiiltelefoni, nutiseadmeid ja tugevat heli tekitavaid mänguvahendeid. Keelatud on kaasa võtta teravaid esemeid, kaasa arvatud käärid.
• Lasteaia üritustel ja pidudel on lapsevanem vastutav selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete, nt nooremate-vanemate õdede-vendade, käitumine ei häiriks esinejaid ega teisi kohalviibijaid.
• Lapsed, lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
• Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
• Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
• Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
•  Lastel võivad kaasas olla tõukerattad ja lasterattad (mitte suurte ratastega noorukite rattad) ning kindlasti reguleeritud rihmadega kiiver. Rattaid hoitakse õues rattahoiukohas lapsevanema omal vastutusel (vajadusel lukus). Jalgratta ja tõukerattaga  sõidetakse selleks ette nähtud territooriumil ja üldjuhul ettenähtud päeval enne lõunat. Sõitmise ajal peab lapsel peas olema alati kiiver. 

Teabe vahetamine ja andmete töötlemine
• Probleemide lahendamiseks pöördub lapsevanem rühma töötaja poole ja kui nendega lahendust ei leia, alles siis juhtkonna poole.
• Lastelt ja lapsevanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, sh selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitset reguleerivaid õigusakte.
• Lapsevanem teavitab lasteaia direktorit kirjalikult, kes lapsele võivad järgi tulla v.a lapse ema ja isa või seadusejärgne hooldaja.
• Lapsevanem annab lasteaiale 2 kuni 3 erineva isiku kontaktandmed, kellele vajadusel helistada, kui vanemaga ei ole võimalik kiiresti ühendust saada. Kontaktandmete muutumisest, sealhulgas vanema enda, annab lapsevanem koheselt lasteaiale teada.
• Lapsevanem vastutab lapse poolt lasteaiale tehtud materiaalse kahju eest.

Filmimine, pildistamine lasteasutuses ja selle territooriumil
• Lapsevanemad ja nendega kaasas olevad isikud võivad lasteaia avalikes ruumides (saal, õueala) pildistada ja filmida lasteaia üritusi enda tarbeks ilma luba küsimata. Enda tarbeks tehtud pilte ja videot ei või hiljem ilma pildilt/videolt nähtuva inimese nõusolekuta internetti üles laadida.
•​​​​​​​ Rühmaruumides ja teistes ruumides (sh õppetegevuste jäädvustamine) filmimine ja pildistamine toimub lasteaia ja vanemate loal. Lasteaial ja lapsevanemal on õigus otsustada, kas filmimine on laste huvidega kooskõlas.
•​​​​​​​ Enda tarbeks ürituste pildistamisel ja filmimisel arvestada lasteaia poolt tellitud jäädvustajaga, selle puudumisel teiste pealtvaatajatega. Tagada kõigile soovijatele võrdsed võimalused.
•​​​​​​​ Kui nõusolekut eeldavat salvestamist soovib läbi viia muu isik, siis lapsevanema nõusoleku saamise korraldab lasteaed.
• 
Majasisene, personali omavaheline pildistamine, filmimine ja heli salvestamine on keelatud ilma pildistatava, filmitava nõusolekuta.

Söömine
• Lasteaias pakutakse toitu kolm korda päevas: hommikusöök, lõuna, oode. Õhtusöögi sööb laps kodus.
• Lasteaias koheldakse kõiki  lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.
• Kui Teie laps on mõne toidu suhtes allergiline, palun sellest teavitada ka õpetajat.
• Ärge andke lapsele kaasa maiustusi.
• Lasteaed jätab endale õiguse teha menüüs muudatusi.

​​​​​​​Mänguasjad
• Mänguasju võib lasteaeda kaas tuua vastavalt rühmas kokkulepitud kodukorrale.
• Mänguasjad peavad olema terved ja puhtad.
• Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte: Ma ei ole kade ja luban ka teistel oma mänguasjaga mängida.
• Õpetaja ei vastuta mänguasja purunemise eest.
• Meie lasteaias ei ole soovitav infotehnoloogilise riistvara lasteaeda toomine ja arvutimängude mängimine.

Koostöö lastevanematega
• Kodu ja lasteaia vahelise koostöö aluseks on suhtlemine õpetajaga ning usaldus tema vastu, samuti Teie positiivne suhtumine nii õpetajasse, lasteaeda kui lapse rühmakaaslastesse.
• Ärge kartke vestelda õpetajaga lapse või lasteaiaga seotud muredest-rõõmudest. Julgelt võite pöörduda juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks või ettepanekute tegemiseks. Rääkige oma kodustest tavadest, sellest, mida Teie last kasvatades oluliseks peate. Andke teada, missugused on Teie ootused-lootused lasteaia suhtes. Tehke oma ettepanekud, soovitused õpetajatele teatavaks. Tundke huvi lasteaias toimuva vastu ning osalege lapsevanematele korraldatavatel üritustel.
• Iga nädala alguses pannakse rühma stendile lastevanematele tutvumiseks nädala teemad ja tegevuste sisu koos eesmärkidega.
• Koostöös õpetajaga saate ka kodus lapsega nendest teemadest rääkida.
• Rühma stendidele on välja pandud laste tööd. Palun pange seda tähele. Lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.
• Meie üheks koostöövormiks on laste igakülgne arendamine ja kasvatamine koos Teiega. Hea koostöö aluseks on ka Teiepoolne lapse toetamine.

Sünnipäevade tähistamine
• Laste sünnipäevi tähistame lasteaias ühise lauluringi ja küünalde süütamisega (küünlad tuleb lapsevanemal kaasa võtta). Lapse sünnipäeval võib laps kostitada teisi lapsi puuviljade, küpsiste või kommidega.

Huviringid
Lasteaias töötavad tasulised huviringid, millest teatame lasteaia maililisti kaudu. Info on üleval ka lasteaia teadetetahvlitel ja koduleheküljel.
• Huviringides osalemise otsustavad lapsevanemad koos lapsega.
• Õpetaja saadab lapsed, kelle vanemad on teatanud oma lapse huviringist osavõtust, määratud ajal õigesse ruumi.
• Arved huviringis osalemise kohta saate huviringi õpetajalt.

Muud tähelepanekud
• Kui Teie kontaktandmed muutuvad, teavitage sellest kindlasti rühma õpetajat.
• Lasteaia territooriumile sissesõit, samuti väravate ette parkimine on keelatud.
• Palume aiavärava enda järel kinni panna.
• Jalgratta ja tõukerattaga võib sõita lasteaia liiklusrajal selleks ettenähtud päeval (igal rühmal on oma kindel päev). Kiiver on kohustuslik!
• Lapsevanem maksab lapse kohatasu ja toidupäevade eest õigeaegselt, ei viivita tasumisega!
• Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

Viimati muudetud 05.06.2024