Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiast

Lasteaiast

Tallinna Muinasjutu Lasteaed on 1,5 – 7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 4667HTM 2007 aastal.

Tallinna Muinasjutu Lasteaia põhimäärus 

Lasteaia ajalugu ja traditsioonid
Tallinna Muinasjutu Lasteaed (endine nimetus Tallinna 91. Lastepäevakodu) asub aadressil Energia 11, Kristiine linnaosas, (Reg. nr.75016540).
Lasteaia hoone on ehitatud lasteaiaks ja avatud 1962. aasta 17.oktoobril.
Algselt töötas lasteaias 4 vene õppekeelega rühma: kaks sõimerühma ja kaks aiarühma.
Lasteasutus on aegade jooksul lähtuvalt kujunenud olukorrast ja vajadustest läbi teinud mitmeid struktuurilisi ümberkorraldusi, hetkel töötab lasteaias 4 rühma: üks sõimerühm, kaks liitrühma ja üks aiarühm. Lasteaed on avatud 7.00 kuni 19.00
Tallinna Muinasjutu Lasteaia hoone on kahekorruseline (hoone alune pind 638 m²). 2004/2005 õppeaastal toimus hoone kapitaalremont.

Eripära
• Kakskeelsus (eesti-vene õppekeelega lasteaed);
• Loodus- ja keskkonnakasvatuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustöös.

Õppe- kasvatusprotsess
Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis on lahutamatult seotud arengukavaga. Rühmade õppe- ja kasvatustegevus on vastavuses riikliku raamõppekavaga ja lasteaia õppekavaga, arvestades konkreetse rühma laste vanust, arengut ja muud eripära. Õpitegevuste läbiviimisel lähtume järjepidevuse ja eluläheduse põhimõttest: kergemalt-raskemale, lihtsamalt- keerulisemale, lähemalt- kaugemale, tuntult- tundmatule.
Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel kasutatakse kombineeritud metoodikaid.  Käisi metoodikast- loodus- ja keskkonnakasvatus ning õuesõpe, Montessoori metoodikast - õppevahendeid, Steineri metoodikat - käelistes tegevustes, Regio Emilie metoodikast -projektid, Hea Alguse metoodikast - laste individuaalsed arengumapid. Lasteaia õppekavas on määratletud ja fikseeritud töö erivajadusega lastega.
Meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad on kirjeldatud järgmiseks kolmeks aastaks koostatud arengukava. Arengukava täitmist jälgitakse läbi süsteemselt läbiviidava sisehindamise.
Lasteaial on oma logo ja maskott, mida kasutatakse kõikides suurematel üritustel.

Lasteaia traditsioonid
SÜGIS: Pannkoogipidu, Sügisandide näitus, Sügispidu, Mardipäev, Kadripäev, Spordipäev, Lasteaia sünnipäev (juubel);
TALV: Jõulud, Jõululaat, Vastlad, Eesti Vabariigi aastapäev;
KEVAD: Lihavõtted, Emadepäev, Emakeelepäev, Lõpupidu;
SUVI: Lastekaitsepäeva tähistamine (Orienteerumismäng).


Sümboolika
Lasteaial on alates 11.mai 2005 oma logo, mis on Tallinna Haridusameti kingitus lasteaia taasavamise puhul.

pilt.jpg

Terviseedendus lasteaias

Tallinna Muinasjutu Lasteaed kuulub Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku alates 12.juuni 2012.

Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ja eesmärkidest.

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema tervislikku arengut. Selle eesmärgi saavutamiseks lähenetakse tegevustele süsteemselt, põimitakse omavahel kõik lasteaias toimuv ja haaratakse kaasa kõik, kes või mis vähegi on seotud lasteaiaga. Sellest tulenevalt on Eesti tervist edendavate lasteaedade mudelis kolm olulisimat tegevusvaldkonda:

1. koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia personali tervise nimel,
2. lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine,
3. lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine.

Tervisemeeskonna koosseisu kuuluvad alljärgnevad liikmed:

1. Anne Lille   (majandusjuhataja)
2. Tatiana Klimenko  (kokk)
3. Tatjana Kulbok  (õpetaja)
4. Helle Suitslepp  (liikumisõpetaja)
Tervisemeeskonna juht
Tallinna Muinasjutu Lasteaia direktor Heili Vast

Tegevuskava 2023-2024

Lasteaia olulised koostööpartnerid
Tallinna Haridusamet
Tallinna Kristiine Linnaosa Valitsus
Hariduskoostöö keskus SA Archimedes
Keskonnainvesteeringute keskus (KIK)
Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus
Lasteaednike Liit
Teised lasteaiad ja koolid
Hoolekogu, lapsevanemad
Liikluspolitsei, Päästeamet
Kristiine Sotsiaalmaja

Viimati muudetud 11.01.2024