Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lapse arengu hindamise sisu ja korraldus

 1. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist.
 2. Pedagoogid viivad vaatlusi läbi kindla plaani alusel, mis koostatakse õppeaasta alguses. Lapse areng toimub positiivses õhkkonnas, kus lapse edule elatakse kaasa, edu märgatakse. Jälgitakse, et õppekeskkond oleks kõigile osapooltele innustav ja toetav. Samas on oluline näha ka arengu neid külgi, mis vajavad toetust ja tugevdamist.
 3. Lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka pedagoogi suunatud tegevustes.
 4. Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.
 5. Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi
 6. 1 kord aastas (aasta lõpus) õpetajad hindavad lapsi õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade kaudu
 7. 2 korda aastas hinnatakse laste üldoskusi laste individuaalsete arengukartide alusel
 8. 1 kord aastas toimub laste anketeerimine teemal „Rahulolu lasteaia tööga“.
 9. Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:
  annab tagasiside lapse arengust ja õppimise tulemustest; selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.
 10. Lapse arengu kohta võib informatsiooni koguda erinevatest allikatest: lasteaiaõpetaja, lapsevanema, lapse, mõne teise spetsialisti käest.
 11. Laste tulemuste hindamise alusel koostavad pedagoogid rühma tegevuskava ja lapse individuaalseid arengukavad.
 12. Hindamise meetoditeks on vaatlus, vestlus, intervjuu, laste tööd, testid ja teised arengu hindamise vahendid.
 13. Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp. Lapse arengumapp on dokumentide kogum informatsiooni kogumiseks lapse arengu kohta lasteasutuses, mis aitab märgata lapse eripära ja fikseerida tema arengut. Arengumapp käib kaasas lapsega kogu lasteaia perioodi. Arengumapi sisu võib olla järgmine: tiitelleht, fotod, arengu kajastavad tööd (joonistused, töövihikud, töölehed, küsitlused, testid jne), vaatlused, individuaalne arengukaart). Laste tööde kogus määrab õpetaja.
 14. Laste 5. eluaastast  viib läbi logopeed kõne areng uuringud 1 kord aastas. Andmed fikseeritakse logopeedi aastaaruandes.
 15. Antropomeetriliste andmete uuringute läbiviimine ja fikseerimine toimub 2 korda aastas.
 16. Koolieelikuid hinnatakse koolivalmiduse kaardi alusel. 7.a. laste hindamine kooliks ettevalmistuse osas toimub aprillis-mais õppekava ja testide alusel.
 17. Aaasta lõpus õpetajad teevad kokkuvõtet laste arengu tulemustest (laste nõrgad ja tugevad küljed)
 18. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

 

Viimati muudetud 05.02.2019