Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia õppetöö korraldus

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

 Režiim

 1. Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
 2. Õppeaasta alguses kinnitab juhataja päevaplaani ja riputab selle stendile lastevanematele tutvumiseks.
 3. Rühma päevarežiim  lähtub laste vanuselistest füsioloogilistest  iseärasustest ja peab olema paindlik (seda on kerge varieerida, , pikendades jalutuskäikude kestust  ilusa ilmaga, lühendades uneaega vanemates rühmades, õppetööd läbi viia väljas)
 • Jalutuskäigud kuuluvad päevaplaani ja toimuvad olenemata ilmast 1-2 korda  päevas, jalutuskäigu kestus 1 t. 20 min. nooremates rühmades kuni 2 tunnini suveajal vanemates rühmades
 • Organiseeritud õppetöö kestus 1 – 3 aastastele – 10-15 min.,  3 – 5 aastastele – 20-25 min., 5 – 7 aastastele – 25-30 min.
 • Nooremates rühmades on päevane puhkeaeg 2 – 2,5 tundi ja vanemates rühmades kuni 1,5 tundi
 • Toidukordade vahe on 3 – 4 tundi vastavalt Laste tervisekaitse juhendile

      4. Lapse  tulek lasteaeda ja kojuminek ei tohi segada uneaega, söömist või planeeritud õppekasvatustegevust.

 

Rühma keskkond

 1. Rühma õpetajad organiseerivad ohutu ja esteetilise keskkonna, mis kindlustab nii laste individuaalse kui ka ühise tegevuse korraldamise, nende mängud.
 2. Arendava keskkonna korraldamine lähtub laste vanuselistest  iseärasustest ja nende arengust, huvidest ja nende individuaalsetest iseärasutest, rühma soolisest koosseisust ning soodustab laste arengut
 3. Rühma keskkond võimaldab lastel teha valiku, iseseisvalt organiseerida tegevust. Materjalid on kättesaadavad lahtistel riiulitel, rühmas on organiseeritud tegevustsoonid:  loovmängud, looduse tundmaõppimine teater, vaikne nurgake, laua- ja liikumismängud jm.
 4. Rühma õpetajad on vastutavad keskkonna sisu ja seisundi eest.
 5. Keskkonna muutmine (täiendava materjali ja näitlikkuse  lisamine)

 

Õppe- ja kasvatustöö kavandamine.

 1. Planeerides õppe- ja kasvatustööd arvestab õpetaja lapse arengu taset, vanust, tema huvisid; rühma koosseisu, laste iseärasusi ja  huvisid.
 2. Individuaalne arenguplaan koostatakse  erivajadusega lastele (keeleline areng, sotsiaalne areng, perekonna keeleline takse,  psühholoogilised iseärasused, lapsed, kes jäävad oma arengus maha või jõuavad ette)
 3. õppe ja-kasvatustöö planeerimisel koostavad rühma õpetajad järgneva dokumentatsiooni: rühma aastaplaan-programm, nädalaplaanid. Tegevuse  tulemused kajastuvad rühmapäevikus.  
 4. Rühma õppe-kasvatustöö planeerimine on  paindlik ja võimaldab pedagoogil vajaduse korral teha muudatusi, mis tuuakse ära rühmapäevikus.
 5. Õpetaja planeerib tegevuskoha, materjalid, abivahendid ja inimesed, kes kaasatakse õppitöö organiseerimisse ja läbiviimisesse.
 6. Rühmade õpetajad koostavad õppetöö nädala ja aastaplaanid, kus määratakse   kindlaks eesmärgid , temaatika, õppetöö sisu ja õppetegevuse liigid
 7. rühma tegevusplaan aastaks koostatakse õppeaasta alguses ja selle koostamises osaleb rühma terve meeskond.  Skeem:
 • ülevaade rühma meeskonnast
 • rühma kirjeldus ja iseloomustus (laste arv, tüdrukule ja poiste arv, sotsiaalsed iseärasused, laste huvid, lemmiktegevus, psühholoogilised iseärasused, kuidas lapsed tulevad kogust, rühma laste iseärasused vanemate ootused)
 • õppe – ja kasvatustöö planeerimine (teemade jaotus, üritused, aastaplaan, nädalaplaanid, laste organiseerimise vormid, õppematerjalid)
 • erivajadusega laste individuaalse töö plaan (individuaalsed plaanid)
 • laste hindamisplaan,
 • vanematega koostöö plaan,
 • õppekasvatustöö aastaaruanne (koostatakse õppeaaste lõpus: õppeprogrammi ja aasta ülesannete täitmise üldjäreldused

8. Rühma tegevuskava aastaks koostakse aasta alguses ja kinnitakse juhataja poolt

9. Rühmapäeviku täitmine Eliis süsteemis:

 • Kasvatustöö päevik on kohustuslik dokument,
 • Rühmapäevik on ette nähtud aastaks,
 • Rühma õpetaja kannab rühma eesmärke ja ülesaandeid üks kord aasta alguses
 • Õpetaja fikseerib päeva jooksul läbi  tegevused ja teeb kokkuvõtet iga päev,
 • Päevikut täidetakse 1.09 – 31.05

10. Rühma tegevuskava tutvustatakse vanematele esimesel koosolekul sügisel, arvestades vanemate soovide ja huvidega.

11. Lastevanemate koosolekul kevadel teevad õpetajad kokkuvõtet aastaplaani ja õppeprogrammi täitmisest.

12. Nädalaplaan  riputatakse rühma infotahvele iga nädal, et tutvustada vanemaid jooksva perioodi tööga.

13. Õpetajad kasutavad töös erinevaid metoodikaid, laste organiseerimise vorme. Organiseeritud tegevuseks kasutatakse integreeritud õppetegevust, õppetööd väljas, õpetamist mängude kaudu.

14. Laste muusikalise arengu tegevuskava koostab muusikaõpetaja aasta alguses. Õppetegevused toimuvad iga rühmaga 2 korda nädalas.

15. Liikumistegevusi korraldavad ja viivad läbi rühma õpetajad 1 kord nädalas saalis ja liikumisõpetaja 1 kord nädalas väljas

16. Koostades rühma tegevuskava arvestavad õpetajad lasteaia tegevuskava ja ühisüritusi.

   

Töö suveperioodil

 1. Suveperioodil on töötajatel puhkused. Õpetajate puhkuste ajal ühendatakse rühmad,   arvestades laste vanust ja arvu.
 2. Suveperioodil muutub rühmade töörežiim, pikeneb laste viibimise aeg väljas, värskes õhus .
 3. Vastuvõtt hommikul, võimlemine, kehakultuurialane tegevus toimub maist oktoobrini väljas (olenevalt ilmast).
 4. Suveperioodil põhineb õppekasvatustöö materjali kordamisel ja kinnistamisel.
 5. Välja tuuakse mänguasjad, materjalid, liikumise arendamise ja töö organiseerimise abivahendid.
 6. Töö perioodiks plaan ühisrühmades koostatakse vormikohaselt

 

Lasteaia territooriumile väljumise kord

 1. Õppeekskursioone vaadeldakse kui õppekasvatustegevuse vormi, mis toetavad  ülesannete täitmist.
 2. Õppeekskursioonid ja matkad planeeritakse õppeaasta alguses ja fikseeritakse rühma õppeplaanis
 3. Ekskursiooni marsruut ja kestus mõeldakse läbi rühma õpetajate poolt, arvestada laste vanust ja eesmärke.
 4. Enne lasteaia territooriumilt lahkumist täidavad õpetajad spetsiaalse blanketi ja kinnitavad selle  õppekasvatustöö juhataja asetäitja juures.
 5. Õpetajad informeerivad vanemaid eelseisvast ekskursioonist ja võivad kaasata lasterühma saatmiseks vanemaid.
 6. Täiskasvanute arv oleneb laste arvust, kuid mitte vähem kui 2 täiskasvanud.
 7. Väljudes territooriumilt kannavad nii õpetajad kui ka lapsed spetsiaalseid veste.

Viimati muudetud 05.02.2019