Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasteaiatasu ja soodustused

Lasteaiatasu ja soodustused

Kohatasu

Tallinna Haridusamet kinnitas alates 1. jaanuarist 2024 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määraks ühe lapse kohta 100,04 eurot kuus ning Tallinna linna elanikele koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra toetuseks ühe lapse kohta on 28,79 eurot kuus.
Alus: Tallinna Haridusameti 27.12.2023 käskkiri nr HA-4/118.

 
Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa (edaspidi kohatasu) maksmisest  lapsevanema avalduse alusel:

  • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 724,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 579,99 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1304,98 eurot;

3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1884,97 eurot;

4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2464,96 eurot;

5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3044,95 eurot.

* Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

* Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad  rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas  ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast). 
*Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. 

  • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;
* Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi.
  • koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas  sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.
  • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada igal ajal digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev). Kohatasu vabastus lõpetatakse, kui vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.
Vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 
Kohatasuvabastused ei lõppe automaatselt ära õppeaastaga
, vaid kehtivad kuni lapsed käivad lasteaias. See tähendab, et uut kohatasu vabastuse taotlust ei pea esitama iga õppeaasta uuesti. 
Lasteaiast välja astumisel lõpetatakse kohatasu vabastus seitsme päeva pärast juhul, kui laps ei ole teise lasteaeda registreeritud. Seitsme päeva pärast saadetakse välja ka lapsevanemale teade kohatasu vabastuse lõpetamise kohta. Juhul, kui laps registreeritakse teise lasteaeda hiljem kui seitsme päeva jooksul, siis on vanemal võimalus lihtsalt uus taotlus vormistada.

Kohatasuvabastuse avalduse vormid:

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

 

 

Vanema osa maksmisest vabastamine

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

 

Toiduraha

Alates 1. septembrist 2017  kaetakse Tallinna munitsipaallasteasutustes käiva lapse toidukulu päevamaksumus linnaeelarve vahenditest linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidukulu päevamaksumus sisaldab hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt. 
Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.

Toitlustamise maksumus Tallinna Mustakivi Lasteaias on alates 01.01.2024:

1. sõimerühmaealise lapse kohta 3,15 eurot päevas, millest 3,14 eurot tasub lapsevanem  ja 0,01 eurot tasub lasteaed

2. aiarühmaealise lapse kohta 3,86 eurot päevas, millest 3,85 eurot tasub vanem ja 0,01 eurot tasub lasteaed

Hoolekogu koosoleku protokoll  21.12.2023, nr 1-3/45

Direktori 29.12.2023 nr 1-2/38.


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ § 3 lg 2 alusel.

Alates 01.01.2024 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,75 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,05 eurot päevas. 
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024