Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Mustakivi Lasteaia kodukord

Tallinna Mustakivi Lasteaia kodukord

 

Kinnitatud direktori 29.05.2020 käskkirjaga nr 01-2/5/2020

Kooskõlastatud hoolekogu poolt (protokoll nr 2, 28.05.2020)

 1.ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuste seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 2. LASTEAIA PÄEV

2.1. Lasteaed töötab tööpäevadel kell 6.30 – 18.30.

2.2. Lasteaia rühmad töötavad  päevarežiimi ja päevakava alusel, mis vastavad laste  ealistele ja psühholoogilistele omadustele.

2.3. Igapäevane õppe-kasvatustöö planeeritakse ja viiakse läbi vastavalt Tallinna Mustakivi Lasteaia õppekavale ja aasta tegevuskavale.

2.4. Lapsevanemal on õigus tutvuda Tallinna Mustakivi Lasteaia  õppekava, õppeaasta tegevuskava ja arengukavaga.

2.5.  Kui laps jääb haigeks või lapsevanem planeerib last lasteaeda mitte tuua, on ta kohustatud sellest teavitama eelmisel päeval kuni kella 12.00-ni  rühma telefonil või lasteaia juhtkonna telefonidel 634 5892  634 0063, 634 5836.

2.6. Lapse ootamatu haigestumise korral teatab lapsevanem sellest samal päeval hiljemalt 8.00 helistades telefonil 634 5892 või rühma telefonil, siis võetakse laps puudumise esimesel  päeval toidukorrast maha.

2.7. Kui laps on puudunud ja lapsevanem tahab tuua teda lasteaeda, peab ta toomisele eelneval päeval kuni kella 12.00 helistama telefonil 634589 või rühma telefonil selleks, et laps võetakse jälle toitlustusele.

3.2.   LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

3.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

3.2. Lapse turvalisuse tagamiseks. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

 

3.3. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.

 

3.4.Lapse toob lasteaeda ja temale järele tuleb lapsevanem või perekonna täisealine liige. Lapsevanem peab rühma õpetajat teavitama juhul, kui lapsele tuleb järele keegi teine, mitte isa või ema. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

3.5. Lasteaed suletakse kell 18.30, kui lapsevanem ei jõua teatud põhjusel selleks ajaks kohale,  peab ta viivitamatult teatama sellest  rühma õpetajale.

3.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tulnud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pooltundi aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab  olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politsei lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

3.7. Lapse üle andmine alaealisele, ebakaines olekus isikule ja volitamata isikule on keelatud.

3.8. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

3.9. Rangelt on keelatud eelkooliealisel lapsel tulla lasteaeda ja lahkuda lasteaiast üksi.

3.10. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

3.11.  Lapsele meeldiva mikrokliima tagamiseks, on vaja, et lapsevanem ja õpetaja leiaksid aega informatsiooni vahetamiseks möödunud päeva kohta ( eriti, kui laps magas halvasti, tundis end halvasti jne.)

3.12. Lapse lasteaeda toomisel peab lapsevanem, lähtuvalt oma lapse ja rühma laste huvidest, arvestama rühma tegevus- ja päevakavaga (hommikusöök, tegevuste algused ja lõpud, lõunauinak jne.)

3.13. Kui laps sööb hommikusööki lasteaias, siis toob teda lapsevanem lasteaeda 15 min enne hommikusööki. Hilinemise puhul teatab lapsevanem rühma õpetajale.

3.14. Tegevused algavad rühmades kell 9.00. Lapse hilinemisest palume teavitada varem rühma õpetajat, et tal oleks tegevuse ettevalmistamisel võimalik sellega arvestada.

3.15. Kui laps haigestub lasteaias viibimise ajal, peab õpetaja viivitamatult võtma ühendust lapsevanemaga, sellepärast on vajalik, et lasteaias oleksid alati täpsed  ja õiged kontaktandmed lapsevanemate kohta.

4. LAPSE RIIETUS

4.1. Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega.

4.2. Rühmas peavad olema lapsel vahetusjalatsid (jalatsi tallad ei tohi jätta põrandale musti triipe, sõimerühmas kergelt suletava kinnisega) ja sõrmikud.

4.3. Iga laps omab isiklikku riidekappi, mida hoiab korras lapsevanem.

4.4. Igal lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid ( kamm, taskurätt, vahetuspesu).

4.5. Liikumistegevuseks peab olema selleks mõeldud vorm, millest lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanemate vahel. Õues läbiviidavate liikumistegevusteks on vajalik riiete erikomplekt.

4.6. Lapse õueriided peavad olema sellised, et võimaldavad lapsele aktiivset liikumist, on kergelt kuivatatavad ja laps võib neid ka kergelt määrida  (on kergelt puhastatavad).

4.7. Lapse riided ja esemed võivad olla markeeritud, et neid võiks leida kadumise või vahetusse mineku korral.

4.8. Riietus ja jalanõud peavad vastama ilmastikule.

4.9. Talvel ja  märjal aastaajal  peavad lastel olema tagavarakindad ja –riietus.

4.10. Sõimerühma lastel peab olema kapis kotike kuivade vahetusriietega.

4.11. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga jalas püsivad jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohutu.

4.12. Lasteaed hoiatab ette, et mõned riiete osad ja esemed võivad olla lapsele ohtlikud. Ei soovitata jalatseid libiseva tallaga ja nõrga kinnisega, susside taolisi jalatseid, ilma nööpidega kinniseta kapuutsidega jopesid, üle jope kinni siduvaid salle, kaela- ja teisi ehteid)

4.13. Pimeda ajal on kohustuslik lastega helkuri kandmine või riided valgusepeegeldamisefektiga elementidega.

5. MÄNG JA ÕUESOLEK

5.1. Laps peab olema värskes õhus 1-2 korda päevas olenevalt ilmast.

5.2. Madalama kui miinus 20 C tegelikult toimiva  välisõhu temperatuuri  (ja tugeva tuulega miinus 15 C )  korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega  20 minutini.

5.3. Laste turvalisuse  tagamiseks on lasteaias on keelatud lapsel kasutada isiklikke jalgrattaid ja rulluiske, see võib olla ohtlik teistele lastele.

5.4. Lasteaias puuduvad ruumid lastejalgrataste, lastevankrite hoidmiseks. Kui lapsevanem jätab need lasteaeda, ei kanna asutus vastutust nimetatud esemete hoidmise eest.

5.5. Laps võib lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju, kui need on puhtad ja neis ei ole väikesi eralduvaid detaile (osi). Lapsevanem peab  arvestama sellega, et ka teised lapsed võivad tema lapse isikliku mänguasjaga mängida, samuti võib see mänguasi katki minna. Lasteaed ei vastuta lasteaeda toodud isiklike mänguasjade eest.

5.6. Kui lapsevanem avastab, et laps on toonud koju mõne lasteaia mänguasja (või teise lapse mänguasja), siis palume see kiiresti tagastada ja selgitada lapsele miks  on keelatud võõraid mänguasju kaasa viia.

5.7. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva vastavalt traditsioonile. Sünnipäeva tähistamisest on vaja varem kokku leppida rühma õpetajaga. Rangelt on keelatud lasteaias kostitada teisi lapsi  tordi, kringli, puuviljade ja limonaadiga.

6. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

6.1. Lapse vastuvõtmisel lasteaeda täidab lapsevanem lapse tervislikku seisundi küsimustiku. informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 

6.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadusel lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega lastele arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

 

6.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

 

6.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisehäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

 6.5. Haigestunud laps saadetakse ravile kas koju või raviasutusse, olenevalt lapse tervisest, teavitades kiirelt tekkinud olukorrast ka lapsevanemaid.

6.6. Nakkushaiguste korral on meditsiiniline läbivaatlus hädavajalik. Samuti palume lapsevanemaid kiiresti informeerida lasteaeda nakkushaiguse lapsel olemasolust.

6.7. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamine, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arst määratud annuses üksnes vanema vastutusel  direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

 

6.8. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanematega. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastunud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

 

6.9. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

 

6.10.Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

 

6.11. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Tervisameti juhiseid.

6.12. Menüü koostatakse lasteaias vastavalt laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetele.  Lapsevanem saab tutvuda menüüga lasteaia kodulehel ja rühmas oleval infotahvlil.

6.13. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.7.TURVALISUSE TAGAMINE

7.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

7.2. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit.

7.3. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

7.4. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

7.5. Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest. Lasteaed on koduse kasvatuse toetaja ja edasiarendaja.

7.6. Usaldage õpetajat, rääkige talle oma lapse rõõmudest ja muredest.

7.7. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

7.8. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalik palju ruumi mängimiseks.

7.9. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

7.10. Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava ja laste suhtarvudest.

7.11. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

7.12. Kui laste õues olekul on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7.13. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma teatajad helkurvestides.

7.14. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

7.15. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

7.16.  Teiste laste turvalisuse huvides on lasteaias keelatud kasutada isiklikke jalgrattaid ja rulluiske. Palume mitte tuua lasteaeda isiklikke jalgrattaid, kuna lapsjalgratturid on sageli ohuks teistele lastele. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

7.17.  Lasteaias puudub hoiukoht kodust kaasa võetud kelkudele, seetõttu saavad lapsed kasutada ainult neid kelke ja suuski, mis on olemas lasteaia spordiinventari laos. 

7.18. Lasteaia territoorium on ette nähtud ainult laste õues viibimiseks rühmaõpetaja järelevalve all. Turvalisuse huvides palume teil pärast lapse lasteaiast ära viimist mitte jääda lapsega lasteaia territooriumile mängima, vaid jätkata jalutuskäiku lapsega mõnel teisel mänguväljakul.   

7.19. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. 

7.20. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

 7.21. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või   lastasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Juhul kui lasteaia töötaja märkab, et lapsevanem suhtub lapse kasvatamisesse hooletult, ohustades lapse tervist või rikkudes tema õigusi, on ta kohustatud sellest teatama lasteaia juhtkonnale või lastekaitse spetsialistile. 

7.22. Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.  Lapsevanem annab või ei anna lasteaia personalile nõusoleku oma lapse fotode avalikuks kasutamiseks internetis, stendil, albumis vastuvõtutaotlusele alla kirjutades.  Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lapsevanema nõusolek.

8.KOOSTÖÖ

8.1. Lasteaed rõõmustab alati hea koostöö üle lapsevanematega, mis kindlustab lapsele kohanemise  ja  loob tema arenguks ohutu keskkonna.

8.2. Lapsevanem teavitab koheselt õpetajat, kui kontaktandmed on muutunud (aadress, e-post, telefon).

8.3. Lasteasutuse töötajad kaitsevad last ja pere puudutavaid andmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

8.4. Lapsevanem saab vajalikku pedagoogilist nõu ja abi kõikidelt spetsialistidelt, õpetajatelt ja administratsioonilt kõikides lapse kasvatuse küsimustest. Vastuvõtuajad on teadetetahvlil.

8.5. Lapsele hea meeleolu kindlustamiseks ja tema arengu kindlustamiseks, peab lapsevanem iga päev suhtlema rühma õpetajaga, vahetades päevainformatsiooni.

8.6. Võõra lapse käitumise küsimusi lahendab lapsevanem ainult koostöös rühma õpetajaga. Lasteavanematel on keelatud pöörduda teisele lapsele märkuste ja etteheidetega. Laste konfliktide lahendamisega tegelevad ainult pedagoogid.

8.7. Individuaalsed arenguvestlused (õpetaja ja lapsevanem  arutavad lapse edusamme ja koostavad jooksva aasta individuaalse arengu plaani) viiakse läbi mitte harvem kui 1 kord aastas. Uue lapse saabumisel viiakse läbi lisavestlus tema adaptsiooniperioodil.

8.8. Lapsevanemaga koostöö edendamiseks peetakse iga lapse kohta „Lapse edasijõudmise mappi”, kus kajastatakse lapse isiksuse arengu tähtsamaid etappe.

8.9. Esile tulnud  küsimuste, probleemide ja soovide korral palume pöörduda õpetaja, direktori  või hoolekogu poole. Igasugused ettepanekud kodukorra muudatusteks on teretulnud.

8.10. Lapsevanemad saavad tutvuda infoga teadetetahvlitel, infomapis, lasteaia kodulehel.

 

9. MUU

9.1. Lasteaia territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine.

9.2. Laste turvalisuse eesmärgiks on keelatud isiklike sõidukite sissesõit lasteaia territooriumile. Sissesõit on lubatud ainult lasteaia töötajatele.

9.3. Lasteaia väravate blokeerimine ja autode parkimine värava ette on keelatud. Asutus peab tagama vaba lasteaeda teenindavate ja Päästeameti autode territooriumile ligipääsu.

9.4. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks on vaja kirjutada avaldus direktori nimele, kus on täpsustatud lapse lahkumie kuupäev

Direktor võib arvata lapse nimekirjast välja järgmistel juhtudel (22. aprilli 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”):

1) Kui lapsevanemal on maksevõlgnevus 

  • Kui lapsevanem ei ole tasunud 1 kuu jooksul, määrab direktor võla maksetähtaja

  • Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud arvab direktor käskkirjaga lapse lasteaiast välja ja tema andmed kustutakse 3 päeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast

9.5 Muudatused ja täiendamised kodukorra reeglitesse viiakse sisse lapsevanemate, hoolekogu liikmete ja administratsiooni ettepanekul. Muudatused kooskõlastatakse hoolekogu koosolekul.

9.6 Kodukord jõustub  05.06.2020

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024