Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Mustakivi Lasteaia töötasujuhend

 

 Lisa 1 Tallinna Mustakivi Lasteaia töötasujuhend

 

KINNITATUD

                                                                                       

Tallinna Mustakivi Lasteaia direktori 

29.  detsember 2015.a.

käskkirjaga nr 1-7/37

 

Tallinna Mustakivi  Lasteaia töötasujuhend

 

 1. Üldsätted

1.1 Töötasujuhend kehtestab Tallinn Mustakivi Lasteaia töötajate töötasustamise alused vastavalt  riigi-ja linna õigusaktidele ja lasteaiale eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditele

1.2 Töötasujuhend kehtestab pedagoogidele töötasumäärad vastavalt pedagoogide haridusele ja atesteerimistulemusele.

1,3 Töötasujuhend kehtestab halduspersonali, muude alade spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasumäärad lähtudes asutuse aastaeelarves töötasudeks määratud summast ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.                                                                          

  1.    Töötasujuhend sätestab täiendava töötasu, toetuse ja  preemia maksmise korda.

 

 1. Töötasumäärad

  1. Töötajate töötasumäär määratakse kindlaks töölepingu sõlmimisel poolte kokkuleppel.

  2. Kõrgharidusega pedagoogide töötasu määramisel arvestatakse vastavust kvalifikatsiooninõuetele, talle atesteerimisel omistatud ametijärku ning Tallinna Linnavolikogu  poolt kehtestatud pedagoogide töötasu alammäära.

  3. Keskeriharidusega ja kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi töötasu alammäär on kuni 15 % madalam kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäärast.

  4. Õppealajuhatajal töötasumäär on kuni 15% madalam direktori töötasumäärast.

  5. Muude alade spetsialistide, tööliste ja abitööliste töötasude aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.

  6. Muude alade töötajatele töötasu tõus on alates 5% protsendist peale Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alamäära (eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires)

  7. Töötasumäärade diferentseerimise aluseks on:

 • haridus ja kvalifikatsioon, koolitus

 • töö iseloom ja keerukus

 • vastutuse määr

  1. Töötasumäära muudetakse poolte kokkuleppel arvestades lasteaiale eraldatud töötasufondi, samuti töötasu alammäära muutmise korral Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu poolt.

    

 1. Töötasu ja puhkusetasu maksmise kord

  1. Töötasu makstakse üks kord kuus töötaja pangaarvele iga kuu 10-ks kuupäevaks.

  2. Töötasu maksmise aluseks on tööajaarvestuse tabel, kokkulepped  ja direktori käskkirjad.

       3.3     Puhkusetasu maksmine

3.3.1   Puhkusetasu arvestamise aluseks on direktori poolt kinnitatud puhkuste ajakava ning              vastavalt Töölepingu seaduse § 70 Puhkusetasu  lg 1 ja Tallinna Mustakivi Lasteaia

                  töötajatega sõlmitud kokkuleppele alates 01.septembrist 2010  maksab tööandja   töötajatele puhkusetasu proportsionaalselt puhatud ajaga puhkuse kasutamise kuule järgneva kuu palgapäeval.

   1. Juhul kui töötaja soovib saada puhkusetasu hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne  puhkuse algust, esitab ta tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkuse algust sellekohase avalduse

  1. Katseajal rakendatakse halduspersonalile, muude erialade spetsialistidele, kantseleitöötajatele, töölistele ja abipersonalile 10% ettenähtust madalamat töötasumäära, kuid mitte vähem kui Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alamäär.

  2. Õpetajatele katseajal madalamat töötasumäära ei rakendata.

  3. Töölepingu lõppemisel kasutamata jäänud aegumata puhkuse hüvitise arvutamisel võetakse aluseks kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

  4. Töölepingu lõppemisel väljatöötamata puhkuse eest töötasust kinnipeetava tasu arvutamisel võetakse aluseks ette puhatud kalendripäevad kahe komakoha täpsusega.

  5. Töötajatele ei maksta puhkusetoetust.

 1. Täiendava töötasu, preemia, toetuse maksmise kord

  1. Töötajatele võib määrata ja maksta asutuse eelarves ette nähtud töötasuvahendite piires järgmisi tasusid:

   1. Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest – töölepingus või ametijuhendis sätestamata tööülesannete täitmise eest makstav tasu;

   2. Individuaalne lisatasu – tasu töötaja silmapaistvate teadmiste, kogemuste, oskuste või võimekuse eest ehk tasu nõutavast tulemuslikuma töö eest;

   3. Asendustasu – ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest makstav tasu, kui asendamine ei ole ette nähtud töölepingus või ametijuhendis;

   4. Preemia – töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse tööpanuse eest makstav ühekordne tasu;

   5. Tulemustasu – perioodi tulemuse hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel tehtud töö või märkimisväärse tulemuse või asutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav tasu;

  2. Töötasuvahendite piires töötajatele makstakse järgmisi toetusi:

   1. lapse sünnitoetus (ühe lapse kohta) – kuni 55% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuutasu alammäärast (edaspidi kuutasu alammäär);

   2. matusetoetus (vanemad, abikaasa, lapsed) – kuni 70% kuutasu alammäärast;

   3. toetus õnnetuse, varguse puhul või muudel erakorralistel juhtudel, kui töötaja vajab materiaalset abi (töötaja avalduse alusel või vahetu ülemuse ettepanekul) – kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses;

   4. Töötaja töösuhe lõppemisel seoses tema surmaga makstakse töötaja lähedasele avalduse alusel matuse korraldamisega seonduvate kulude osaliseks katmiseks toetust (näidates käskkirjas toetust saava isiku nime, isikukoodi, aadressi ja pangakonto numbri, kellele toetus üle kantakse) kuni kuutasu alammäära kahekordses ulatuses;

  3. Punktides 4.1 ja 4.2 sätestatud toetused makstakse asutusele kinnitatud töötasuvahendite piires erakorralisteks sündmusteks ettenähtud vahenditest.

  4. Punktis 4.1 loetletud tasude määramisel tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas nimetada selle maksmise põhjendus ning periood, mille eest tasu määratakse. Nimetatud tasud kuuluvad töötasu hulka ja makstakse välja Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja § 47 lõigete 1 ja 3 kohaselt.

  5. Töötajale preemia ja tulemustasu määramine kooskõlastatakse eelnevalt Tallinna Haridusameti juhatajaga.

   1. Taotlused kooskõlastamiseks haridusametile hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

  6. Nõutavast tulemuslikuma töö eest täiendava töötasu määramise aluseks on töötaja hindamistulemused

  7. Täiendava töötasu, toetust, preemiat ei maksta või vähendatakse hoiatuse kehtivuse ajal.

 2. Õppepuhkus

  1. Õppepuhkusel viibivale töötajale makstakse tasu vastavalt Täiskasvanute Koolituse seadusele.

  2. Koolitusel osalemiseks antakse töötajale õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul.

   1. Tasemekoolituse ja tööalase koolituse korral makstakse keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest.

   2. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse kehtestatud töötasu alammäär.

 3. Haigushüvitis

     6.1  Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise    töötasu     maksmise tingimuste ja korra ning Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja alusel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 31.12.2015