Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

tegevuskava

tegevuskava

  1. Tegevuskava 2020-2022

 6.1.Eestvedamine ja juhtimine, sh strateegiline juhtimine

Eesmärgid:

- Sisehindamise aruande vorm ja elektroonilised rahulolu küsitlused on rakendatud meeskonnatööna 

- Sisekontrollisüsteem on täiustatud uute vormidega, toimub pidev sisekontrolli tulemuste analüüs  ja parendustegevuste kavandamine ja rakendamine.

Tegevused

Aeg

Vastutaja 

Ressurss,

eurodes

Märkused

2020

2021

2022

Personali eestvedamine hariduslike innovaatiliste ideede elluviimiseks

- Personali algatuste toetamine

- Siseprojektide algatamine

- Aktiivne osalemine välisprojektides 

- Projektide konkurssidel osaleminex

xx

xx

x

Direktor

Sisehindamise andmete kogumine elektroonses süsteemis

- Süsteemi loomine

- Rakendamine, analüüs, parendustegevusedx
x
x

Direktor

Arengukava tegevuskava 2023-2028 koostamine

x

Direktor

6.2.Personalijuhtimine

Eesmärgid:

- Töötajate motivatsiooni ja tunnustussüsteemi täiendamiseks on loodud uus statuut

- Personali kompetentsuse tagamiseks on  läbi viidud vastavad sisekoolitused ja seminarid

- Kõik kollektiivi liikmetel digipädevuse arendamine

- Personal aktiivselt osaleb projektitegevustes, jagab kogemusi piirkondliku ja linna tasemel

Tegevused

Aeg

Vastutaja 

Ressurss,

eurodes

Märkused

2020

2021

2022

Tunnustussüsteemi täiendamine 

- Uue statuudi „Aasta parim põhiväärtuste toetaja“ väljatöötamine ja rakendamine

- Parimate töötajate kandidaatide esitamine konkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ ning „Tallinn tunnustab ja tänab“


x
x


x
x


x
x

Õppeala-juhataja

Arendusjuht

Pedagoogide kogemuste jagamine

- enesearendamise tulemused

- piirkondlikul ja linna tasemel

x

x

x

Õppeala-juhataja

Pedagoogide sisekoolitused ja seminarid lähtudes sisehindamise ja arenguvestluste tulemustest, arengukava põhisuundadest:

- projektitegevused lastega keskkonnateadlikkuse suurendamiseks

- digivahendite kasutamine õppetegevuste läbiviimisel

- päevadisaini võimalused laste mitmekülgseks arendamiseks

- MÕK põhimõtete rakendamise edusammud

- õpetajate ökoloogilise kompetentsuse tõstmine

- lapsest lähtuva innovaatilise õpikeskkonna loomine rühmas

- lastevanemate projektitegevusesse kaasamise vormid
x


x


x
x


x

x
x


x

Õppeala-juhataja

Õpetaja abide koolitus pedagoogika, psühholoogia, meeskonnatöö vallas

x

x

x

Direktor

Õppealajuhataja

Töörühmade tegevuse ümberkorraldamine lasteaia arengu toetamiseks

- Meeskonnatööna töörühmade töökorralduse väljatöötamine

- Rakendamine, analüüs


x
x
x

Direktor

Õppealajuhataja


6.3.Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine (koostöö huvigruppidega)

Eesmärgid:

- Koostöö huvigruppidega on planeeritud, sihipärane ja suunatud asutuse arengule

- Lasteaias toimub aktiivne ja  kaasaegne infovahetus erinevate huvigruppidega

- Huvigrupid on kaasatud laste kasvukeskkonna ja õppe- ja kasvatusprotsessi arendamisse läbi projektitegevuse

 

Tegevused

Aeg

Vastutaja 

Ressurss,

eurodes

Märkused

2020

2021

2022

Koostöö lastevanematega uute vormide rakendamine, lähtudes lasteaia põhisuundadest ja eesmärkidest

- Ühisüritus „Päikesele külla“

- Ühisüritus „Loodusehaldja sõprade seiklused“

- Ühisüritus „Kevadine võlureis“

Lastevanemate kaasamine rühmade projektitegevustesse 

- „Minu sõber Loodus“

- „Seiklused Kivila pargis“
xx

xx
x

Õppeala-juhataja

Koostöö teiste haridusasutustega ja organisatsioonidega HEV lastele arengu keskkonna  rikastamiseks

- Kavandamine

- Rakendamine, analüüs
x

x

x

Õppeala-juhataja

Arendusjuht

Koostöö loodusharidust pakkuvate asutustega

- Keskkonnaamet (projekt “Linnaaed”)

- KIK (projekt “Tallinna roheline vöö”)

- RMK (rühmade õppekäigud)x


x


xx


x


xx
x

Õppeala-juhataja

Arendusjuht

Lasteaia infoallikate kasutamise arendamine

huvigruppidega infovahetuse tõhustamiseks 

- elektroonse küsitluse läbiviimine, analüüs ja parendustegevused

x

Õppeala-juhataja

Arendusjuht

Parimate kogemuste jagamine:

- alushariduse ainesektsioonist osavõtt

- esinemine hariduslikel konverentsidel


x


x


x


x


x


x

Õppeala-juhataja Arendusjuht

Õppetegevuste tulemuste kajastamine meediakanalites

x

x

x

Arendusjuht

6.4.Ressursside juhtimine

Eesmärgid:

- Asutuses toimub pidev materiaaltehnilise baasi arendamine õpi- ja kasvukeskkonna turvalisuse tagamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks

- Õppeprotsess on varustatud vajalike vahenditega, toimub sihipärane mänguasjade, õpi- ja spordivahendite  baasi arendamine

Tegevused

Aeg

Vastutaja 

Ressurss,

eurodes

Märkused

2020

2021

2022

Lasteaia valvesüsteemi renoveerimine

x

Majandusjuhataja

Investeeringute olemasolul

Taotlus 29.07.2016 nr 1-37109

Riietusruumides asuvate kuuma vee registritorude väljavahetamine

x

Majandusjuhataja

Investeeringute olemasolul

Taotlus 29.07.2016 nr 1-37109

Elektrisüsteemi remonditööd vastavalt välja töötatud kavale ja ohutuse sertifikaadi saamine

x

Majandusjuhataja

Investeeringute olemasolul

Taotlus esitatakse 2017.a

Rühmaruumide remont

Rühma Mesilased mängutuba

Rühma Tähekesed mängutuba


x

xMajandusjuhataja
Eelarve

Rühmade õpikeskkonna varustamine õppevahendite ja inventariga laste õppeprotsessis senisest aktiivsemaks muutmiseks

Majandusjuhataja

Lastemööbli soetamine rühmadesse 

Rühm Mesilased – riiulid, kapid, töölaud

Rühm Tähekesed - riiulid, kapid, töölaud

Logopeedi kabinett


x

MajandusjuhatajaEelarve

Inventari ja õppevahenditega varustamine rühmades innovaatilise õpikeskkonna loomiseks

x

x

x

Majandusjuhataja

x

Majandusjuhataja

Eelarve

Lastele õuesõppe ja liikumistegevuste läbiviimiseks võimaluste rikastamine:

- spordiinventari soetamine liikumistegevuste läbiviimiseks

x

Majandusjuhataja

Eelarve

Riidest inventari soetamine vastavalt vajadustele:

- padjad, tekidxx

Majandusjuhataja1 200Eelarve


6.5. Õppe- ja kasvatusprotsess

Eesmärgid

 - Laste keskkonna ja looduse teemaliste teadmiste kujundamiseks on rakendatud erinevad projektitegevused

- HEV laste igakülgse arengu toetamiseks toimib süsteemne ja tulemuslik eri- ja tavarühmade koostöö

- Õppe- ja kasvatustegevus on rikastatud ja kaasajastatud nutiseadmete, roobotite, LED-tahvlite ja Lego Education kasutamise kaudu

Tegevused

Aeg

Vastutaja 

Ressurss,

eurodes

Märkused

2020

2021

2022

Õppekava arendamine:

- Persona Dolls metoodika rakendamine

- lastevanemate arenguvestluse protokolli täiendamine

x


Laste digipädevuse arendamine 

- Laste animafilmide festival

- Õppetegevused ja meelelahutused nutikuu raames


xx

Õppeala-juhataja

Lastel keskkonna ja looduse teemaliste teadmiste kujundamine

- Rühmade siseprojektid „Minu sõber Loodus”

- õppetegevused Kivila pargis

- projekt „Linnaaed“

- projekt „Tallinna roheline vöö“х


х

х

хх


х

х

xх


х

х

Õppeala-juhataja

Arendusjuht

Erirühmade laste igakülgse arengu toetamine läbi teiste rühmadega koostööprojekte

- rakendamine

- analüüs, vajadusel parendustegevuste planeerimine
x
x

x
x

x

Õppeala-juhataja

Eesti keele õppe toetamine läbi liikumis tegevuste

- õppematerjalide ettevalmistus

- läbiviimine

- analüüs, parendustegevusedx

x
xx

Liikumisõpetaja

Uue rühma liitumine projektiga „Persona Dolls”

x

x

Õppeala-juhataja

Eelarve

Asutuse hea mainet toetavate ja laste mitmekülgseks arenguks suunatud meelelahutusürituste läbiviimine lasteaia 35.aastapäeva ürituste kavandamine ja korraldamine koostöös huvigruppidega

x

Õppeala-juhataja Arendusjuht                                           Kooskõlastatud 

                                           Hoolekogu protokoll nr 2 14.11.2019

                                            Kinnitatud

                                            Pednõukogu nr 5 01.11.2019

                                            Direktori käskkiri nr 1-2/40/2019 13.12.2019

      

Viimati muudetud 28.01.2024