Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Aadress E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn                                                                               
Telefon 645 7555 ja 645 7511
E-post mustamae@tallinnlv.ee
Registrikood 75014267
Linnaosa
vanem Aivar Riisalu
 

A picture containing text, outdoor, sky, buildingDescription automatically generated

Mustamäe Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:

 • teenindab Mustamäe elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Tööaeg ja vastuvõtuajad

Infolaud
E 8.15–18.00
T, K, N 8.15–17.00
R 8.15–16.00

Linnaosa vanem Aivar Riisalu
Telefon 645 7510
E-post: aivar.riisalu@tallinnlv.ee

Linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp
Telefon 645 7514
E-post: urmas.kopp@tallinnlv.ee  

Linnaosa vanema asetäitja Aleksandra Lorvi
Telefon 645 7599
aleksandra.lorvi@tallinnlv.ee 


Rahvastikuregister
E ​8.15–12.00 ja 13.00–17.30
T, N ​8.15–12.00 ja 13.00–16.30
R ​8.15–12.00

Sotsiaalhoolekande osakond

Sotsiaaltöö talitus
E ​9.00–12.00 ja 13.00–17.30
T 9.00–12.00
N ​9.00–12.00 ja 13.00–16.30

Laste heaolu talitus (teenindatakse eelregistreerimise alusel, võtke palun ühendust elukohajärgse piirkonna töötajaga)
E ​10.00–12.00 ja 13.00–17.30
N ​10.00–12.00 ja 13.00–16.30

Struktuur

Linnaosa vanem  Aivar Riisalu
Telefon 645 7510
E-post: aivar.riisalu@tallinnlv.ee

Linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp
Telefon 645 7514
urmas.kopp@tallinnlv.ee

Linnaosa vanema asetäitja Aleksandra Lorvi
Telefon 645 7599
aleksandra.lorvi@tallinnlv.ee 

Üldjuhtimine ja kantselei
Rahvastikuregister
Linnamajanduse osakond (heakord, linnavara, arhitekt, ehitus)
Sotsiaalhoolekande osakond (sotsiaaltöö ja laste heaolu talitus)

Hallatav asutus Mustamäe Päevakeskus 

Kogu Mustamäe linnaosa valitsuse struktuur

Linnaosakogu

Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks
Mustamäe linnaosakogu koosseisu leiad õigusaktide infosüsteemist Teele
Nädalainfo

Mustamäe LOV eelinfo
37. nädal

11. september - 17. september 2023

Teisipäev, 12. september
9.00-10.00 Mustamäe Linnaosa Valitsuse juhtkonna koosolek
12.00-13.00 Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu osaleb juubilaride vastuvõtul
13.00-14.00 Mustamäe linnaosa vanem osaleb Mustamäe huvikooli avamisel

Kolmapäev, 13. september
10.00-11.00 Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu osaleb Linnavalitsuse istungil
12.00-13.00 Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu osaleb eakate kokkusaamise klubi hooaja esimesel kohtumisel
15.00-16.00 Mustamäe linnaosa vanem Aivar Riisalu osaleb eakate vestlusklubi hooaja esimesel kohtumisel
 

Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Teenused ja toetused

Mustamäe Linnaosa Valitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Mittetulundustegevuse toetamine

Loe toetuse andmise kohta.

Mustamäe mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni töökorra kohaselt:

 • tuleb taotlus esitada Mustamäe Linnaosa Valitsusele projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas
 • toimuvad komisjoni koosolekud üldjuhul kuu viimasel esmaspäeval, v.a. juulikuus
 • võetakse arutusele taotlused, mis on esitatud vähemalt 10 päeva enne komisjoni koosoleku toimumist. Komisjon ei aruta toimunud ürituse toetamise taotlust
 • tuleb tegevus- ja kuluaruanne esitada iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 30. päeval pärast toetatud tegevuse lõpetamist. Sellele tuleb lisada kuludokumendid kogu toetatud summa ulatuses
Komisjon lähtub oma töös mittetulundustegevuse toetuse andmise korrast ja mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest.

Jagatud toetusi vaata iseteeninduskeskkonnast
Tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • taotlus
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral kasuta antud vormi)
Praktikant võetakse praktikale kalendriaasta jooksul kokkuleppel ametiasutuse juhi või tema määratud isikuga, arvestades ametiasutuse võimalusi. 

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.
Riigihanked

 Mustamäe linnaosa valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasulik teavekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid

Tallinna hankekord

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Praegu sellised teated puuduvad.
Uuringud

Käesolev leht koondab Mustamäe linnaruumi ja elanike kohta läbiviidud uuringuid ja analüüse

Mustamäe linnaosade liikuvuse ja taristu analüüs ning lahendused, tudengite rühmatöö, juhendaja Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool  2019  

Mustamäe garaažlad ühisomandi tragöödia keskmes, Tarmo Richard Klamp magistritöö, Tallinna Ülikool 2019 

Parkimise korraldamine Mustamäe I ja IV kvartalis, elanikkonna sotsiaalne profiil, Tallinna Ülikool 2018  

„Ajutine Mustamäe“, Maastikuarhitektuurne analüüs ja lahendusettepanekud hoovialade elavdamiseks, tudengite rühmatöö, juhendaja Kristi Grišakov, Tallinna Tehnikaülikool 2018  

Tallinnas Mustamäel Akadeemia tee, Vilde tee ja Ehitajate teega piirneva ala parkimisuuring, Sulev Sannik, Liikluslahendus OÜ, 2017  

Mustamäe elukeskkonna uuendamine IV mikrorajooni näitel, Birgit Pukk bakalaureuse lõputöö, Tallinna Tehnikaülikool 2017   

„Eakate kogemused ja vajadused linnaruumis Mustamäe linnaosa näitel“, Maritta Mägi magistritöö, Tallinna Ülikool 2014 

„Eluasemevalikud ja elamiskogemus linnauuenduslikes piirkondades. Mustamäe linnaosa näitel“, Kadri Laur magistritöö, Tallinna Tehnikaülikool 2015 

„Mustamäe arenduspiirkonna (I, Ii ja III mikrorajoon) elanike hoiakud ja valmisolek osalemiseks piirkonna ümberhoonestamisel“, Mati Heidmets ja Kadi Liik, Tallinna Ülikool 2012 

Vaata ka

Tallinna linna ametiasutuste uuringute infosüsteem
Uuringud ja statistika Tallinna veebilehel

Dokumendiregister, ametlikud teated ja õigusaktid

Dokumendiregister

Mustamäe linnaosa puudutavad ametlikud teated

Mustamäe linnaosa ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus

Kantselei põhimäärus

Linnamajanduse osakonna põhimäärus

Sotsiaalhoolekande osakonna põhimäärus

Roheline kontor

Linnaosavalitsus vähendab oma tegevuse keskkonnamõju, et hoida kokku kulusid, kasutada loodusressursse säästvalt, vähendada jäätmeteket ning muuta töökeskkond tervislikumaks.

Seda tõendab linnaosavalitsusele antud rohelise kontori tunnistus.

 
 


Viimati muudetud 08.09.2023