Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Mustamäe LOV komisjonid

Ettevõtluskomisjon

Tallinna põhimääruse § 88 lg 1 p 12 ja 13, Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" § 6 lg 3 , Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 33 kinnitatud "Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord" § 10 alusel.
Ettevõtluskomisjoni eesmärk on ettevõtluse arendamine ning kaubandus-teenindusettevõtete tegevuse reguleerimise vajadus Mustamäe linnaosas. Ettevõtluskomisjoni ülesannete hulka kuulub ettevõtlusega, tänavakaubandusega ja reklaamindusega seonduvate küsimuste lahendamine.

Aseesimees: Urmas Kõpp - linnaosa vanema asetäitja
Liikmed:
Maksim Volkov - linnaosakogu esimees

Eluasemekomisjon

Eluasemekomisjon moodustatakse Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimääruse § 26 lg 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 07.05.2003 määrusega nr 39 "Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine" lisa 2 "Linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökord p 4-8.
Linnaosa eluasemekomisjoni ülesanne on eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelevõtmise otsustamine, ettepanekute tegemine asustamata munitsipaaleluruumide ja sotsiaaleluruumide üürile andmise kohta.

Esimees: 
Aseesimees: Maksim Volkov - linnaosakogu liige
Liikmed:
Svetlana Baltina - linnavolikogu linnavarakomisjoni poolt esitatud liige
Vladimir Rusnak - linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt esitatud liige
Enn-Toivo Annuk - linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt esitatud liige
Urmas Kõpp - linnaosa vanema asetäitja. 

Mittetulundustegevuseks toetuse taotluste läbivaatamise komisjon

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 104 lg 5 p 5, Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse § 8 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määruse nr 1 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra" § 8 lg 1 p1.
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektide rahastamise taotlemise aluspõhimõtted on välja töötatud Tallinna Linnavalitsuse poolt, millest lähtub komisjon Mustamäe Linnaosa Valitsusse laekunud toetuse taotluse läbivaatamisel. Toetuse jagamisel arvestatakse vajadust tagada kultuuri arendamiseks ettenähtud rahade kasutamise sihipärasus, kusjuures eelistatakse projekte, mis on olulised Mustamäe linnaosale ja elanikele.

Liikmed:
Svetlana Minlibajeva - eelarve peaspetsialist
Aavo Vään - linnaosakogu aseesimees
Oksana Kalinskaja - linnaosakogu liiga
Komisjoni tööd korraldab ja koosolekuid protokollib peaspetsialist Aleksandra Lorvi.

Sotsiaalhoolekandekomisjon

Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrusega nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 8
Liikmed:
Aivi Kokk - sotsiaaltöö talituse peaspetsialist
Natalja Sokolova - linnaosakogu liige

Projekti "Fassaadid korda" rakendamiseks hindamiskomisjon

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 15.10.2009 määrusenr 38 projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutuvate korteriühistute toetamise kord § 7 lg 1 ja § 8 lg 1
Liikmed:
Urmas Kõpp - linnaosa vanema asetäitja
Komisjoni tööd korraldab linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp.

Projekti "Hoovid korda" rakendamiseks hindamiskomisjon

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 5 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse 19.12.2012 määruse nr 78 projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute kord § 8 lg 1 ja § 9 lg 1
Aseesimees: Urmas Kõpp - linnaosa vanema asetäitja

Taotluste vastuvõtmist korraldavaks teenistujaks määrati linnaosa vanema asetäitja Urmas Kõpp.

 

Viimati muudetud 27.12.2021