Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Koolieelse lasteasutuse seadus §24

 

—  Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.

—  Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

—  Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

—  Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Mida hoolekogu teeb?

—  Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga;

—  kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

—  annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

—  teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

—  osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni
töös;

—  otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  
2022/ 2023 õppeaastal Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu koosseis:


Õpetajate esindaja:  Merle Meister

Kristiine Linnaosa Valitsuse esindaja: Merle Priimäe

1.rühm Murumunad: Emilia Elizabeth Chochia

2.rühm Mürakarud: Kadri Britt Põldre

3.rühm Rõõmurullid: Olavi Laurimaa 

4.rühm Tähepüüdjad: Karoline Jostov

Hoolekogu esimees/esindaja: Kadri Britt Põldre
 
 

Viimati muudetud 20.06.2023