Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Konkursi läbiviimise kord

Konkursi läbiviimise kord

KINNITATUD
Tallinna Mutionu Lasteaia
Direktori 12.02.2018
Käskkirjaga nr 1-2/1


Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

1.Üldsätted
Õpetaja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.
Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldataval konkursil lähtutakse Koolieelse lasteasutuse seadusest §22 lg 4 Haridus -ja Teadusministri määrusest nr 65 26.08.2002  Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded §18 .
2.Konkurss kuulutatakse välja, kui
 • Õpetaja ametikoht on vaba
3.Konkursiteade avaldatakse võimalusel ajalehes (Õpetajate Leht), internetis Tallinna Haridusameti veebilehel Haridusasutuste töökuulutuste portaalis ja Tallinna Mutionu Lasteaia koduleheküljel.
4.Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid
 • lasteasutuse nimi ja aadress
 • õpetaja kandidaadile esitatavad nõuded
 • avalduse esitamise tähtaeg
 • koos avaldusega konkursikomisjonile esitatavate dokumentide loetelu
5.Koos avaldusega vabale ametikohale kandideerimiseks esitatakse konkursikomisjonile järgmised dokumendid:
 • CV
 • Omistatud ametijärgu kohta atesteerimiskomisjoni otsuse koopia
 • Koopiad haridusttõendavatest dokumentidest
Kandidaatidele nende poolt kandideerimisel esitatud materjale ei tagastata ja need säilitatakse konkursi materjalide ja protokollide kaustas.

6.Konkursist võtavad osa need taotlejad, kelle poolt saadetud avaldused on laekunud lasteasutusse määratud tähtajaks.
7.Konkursikomisjonile esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.
8.Konkursist osavõtjatel on õigus õppeasutuselt saada infot lasteasutuse tegevusest, tutvuda rühmade õppe-ja kasvatustegevuste korraldusega, kollektiiviga.
9.Konkursi läbiviimiseks moodustab direktor käskkirjaga vähemalt 3-liikmelise konkurssikomisjoni, mille koosseisu kuuluvad direktor, õpetajate esindaja, rühma hoolekogu liige või rühma vanemate esindaja. Vastavalt vajadusele võib direktor komisjoni töösse kaasata muid spetsialiste. Komisjon moodustatakse üheks õppeaastaks.
10.Komisjon koguneb hiljemalt kahe nädala jooksul pärast konkursitähtaja möödumist kokkuvõtete tegemiseks ja õpetaja valikuks
 • komisjon tutvub kõigi esitatud kandidaatide dokumentidega ja määrab vajadusel kindlaks aja kandidaatidega vestlemiseks.
 • komisjon määrab kindlaks aja komisjoni töökoosolekuks
 • kui konkursiks ei laeku avaldusi või kandidaat ei sobi antud ametikohale, leitakse asutuse siseselt töötaja, kes isikliku avalduse ja kahepoolselt sõlmitud  ületunnitöö lepingu alusel vormistatakse ajutiselt vakantsele õpetaja kohale.
 • kui konkursi võitjaga ei sõlmita töölepingut, võib komisjon korraldada käesolevas korras sätestatud tingimustel uue hääletuse, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast vaba ametikoha täitmiseks uue kandidaadi. Kui uuel hääletusel ei kogu ükski kandidaat nõutavat häälte arvu, kuulutatakse välja uus konkurss aasta jooksul.
 • kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, ei leitud ühtki kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi või komisjon loobub esitatud kandidaatide kinnitamisest, loetakse konkurss luhtunuks ja direktor võib sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.
11.Kandidaat võib soovi korral osaleda koosolekul ainult vestluse ajal.
12.Komisjoni esimehel ja liikmetel on õigus vastavalt vajadusele nõuda lisateavet konkursist osavõtvatelt isikutelt tööalase tegevuse kohta.
13.Komisjoni otsus õpetaja ametikohale sobiva kandidaadi kohta võetakse vastu lihthäälte enamusega.
14.Komisjoni otsus protokollitakse.
15.Komisjon informeerib e-posti teel (soovi korral  kirjalikult) iga konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest ühe nädala jooksul pärast komisjoni töö lõppemist.


 

Viimati muudetud 04.07.2023