Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia toitlustlustasu ja kohatasu

TOITLUSTUSTASU arvestatakse kohal käidud päevade järgi

Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
Lapse toidukulu kaetakse lasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest arvestatakse toidutasu.
Alates 01.01.2023 on Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

Jaanuar, 2023.a. toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Mutionu Lasteaias Osaühing Tüdrukud. Toitlustusteenuse leping kehtib 16.02.2023 - 15.02.2025.

Alates 01.03.2023 on Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu otsuse alusel lapse toiduraha maksumus päevas:
1,6-3 a ( sõim)     3,78 €  (3 toidukorda), millest 0,30 €  tasub lasteaed
3-7 a ( aiarühm)  4,38 € (3 toidukorda), millest 0,30 €  tasub lasteaed

NB! Seega lapse eest, kes on registreeritud Tallinna elanikuna, maksab vanem järgmiselt:

 • Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,78 € päev
 • Lapsed vanuses 3-6 aastat 1,08 € päev

Alus: Tallinna Mutionu Lasteaia hoolekogu otsus 26.01.2023
          Tallinna Mutionu Lasteaia direktori käskkiri nr 1-2/1

Toidukulu tasumisest vabastamine täies ulatuses

Toidukulu tasumisest vabastatakse täies ulatuses lapsevanema avalduse alusel:

 • vähekindlustatud pere laps juhul, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ning iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast;
 • Tallinna Lastekodus asenduskoduteenusel viibiv ja lasteasutuses käiv laps.

Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka lasteasutuse õpetaja või asenduskodu juhataja.


VANEMA POOLT KAETAV OSA EHK OSALUSTASU  

Tallinnas on lasteaia kohatasu ühe lapse kohta summa, mis moodustab 12,2% ja ujulaga lasteaedades 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.  Peredele, kus laps ja tema vanem ei ole hiljemalt 31. detsembriks 2022 rahvastikuregistri järgselt Tallinna elanikud, kompensatsioon ei laiene. Sel juhul on kohatasu 2023. aastal 88,45 eurot tava- ja 97,15 eurot ujulaga lasteaias.

2023. aastal on Tallinna elanikele osalustasu suurus 71,25  kalendrikuus. Vanemate poolt kaetava osa toetuse määra suuruseks ühe lapse kohta on linnaelanikule 17,20 € ja ujulaga lasteaias 18,89 €   kuus. 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr 

 • Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.
 • Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse munitsipaallasteasutus või -lasteasutuse rühm, milles laps käib, vabastatakse vanemad vanema osa maksmisest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
KOHATASUVABASTUS MUNITSIPAALLASTEAIAS  
 

Tallinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa (edaspidi kohatasu) maksmisest vanem õppeaasta lõpuni (kuni 31. august) lapsevanema avalduse alusel:

 • kui vanema(te) netosissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast* ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast ja kui nii vanema kui ka lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;

* netosissetulek esimese pereliikme kohta on 724,99 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta on 579,99 eurot:

2-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1304,98 eurot;

3-liikmelise pere puhul maksimaalselt 1884,97 eurot;

4-liikmelise pere puhul maksimaalselt 2464,96 eurot;

5-liikmelise pere puhul maksimaalselt 3044,95 eurot.

* Pere netosissetulekut kontrollib avalduse esitaja elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

* Sissetuleku alusel esitatud avalduse korral rakendatakse kohatasu vabastus vanemale kõikide lasteaias käivate pere laste osas, kes avalduse esitamise hetkel elavad vanemaga rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil ja lapsed on Tallinna munitsipaallasteaia nimekirjas (laps on lasteaia nimekirjas rühma registreerimise alguskuupäevast). 
 

 • teise või enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna munitsipaallasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;
* Kui vanemal on üle kahe Tallinna munitsipaallasteaias käivat last, siis iseteeninduskeskkonnas tuleb esitada avaldus iga lapse kohta eraldi. Kohatasu vabastuse avalduse saab vanem esitada alates lapse lasteaeda registreerimise kuupäevast (lasteaia alguskuupäev).
 • koolivälise nõustamismeeskonna (Innove Rajaleidja keskus) soovitusel sobitusrühmas  sobitatud või erirühmas käiva või tavarühmas käiva ning erirühma kohta ootava lapse eest, kui nii vanema kui ka kõnealuse lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.


Avalduse kohatasu vabastuseks saab esitada digitaalselt aadressil info.haridus.ee/lasteaiakoht või paberil lasteaia direktorile

Kohatasuvabastuse avalduse vormid:

Sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Teise ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamine

Vanem võib esitada avalduse igal ajal, kui soodustuse vajadus tekib, kuid tasub tähele panna, et soodustus on tähtajaline ning kehtib õppeaasta lõpuni (31. augustini). Kohatasu vabastus lõpetatakse enne õppeaasta lõppu kui vanema ja/või lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Alates 1. jaanuarist 2023 on vanema osa toetuse taotlemise ja saamise õigus vanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse taotlemise kalendriaastale eelneva kalendriaasta 31. detsembril ning käimasoleval aastal katkematult Tallinna linn. 

Määruse alusel rakendatakse sissetuleku alusel kohatasu vabastus vanema poolt esitatud avalduse esitamise kuule järgnevast kuust. Näiteks septembris esitatud avalduse puhul saab vanem soodustuse alates 1. oktoobrist ning septembrikuu eest esitatud kohatasu tuleb vanemal tasuda. Need vanemad, kellel vanema osa vabastus lõpeb õppeaasta lõpus (31. august), saavad esitada avalduse kohatasu vabastuseks uueks õppeperioodiks augustist. Kohatasu maksmisest vabastust uuele lapsele saab taotleda lapse rühma registreerimise kuupäevast (lapse rühma registreerimise alguskuupäev).

Nõustamiskomisjoni otsuse alusel või kahe ja enama lasteaias käiva lapse puhul rakendatakse vabastus lapsevanema avalduse esitamise kuust kuni õppeaasta lõpuni (31. august). Nendel vanematel, kellel on hetkel kehtiv kohatasu vabastus õppeaasta lõpuni (õppeaasta lõpeb 31. august) nõustamiskomisjoni või kahe ja enama lapse eest, saavad esitada avalduse alates septembristAugustis vastu võetud uus laps, kes vastab määruse tingimustele, on vanemal võimalus taotleda vabastust ka augusti eest, kuid sel juhul tuleb esitada taotlus augustis ning see kehtib ainult käeoleva augusti kuu lõpuni, uuel õppeaastal soodustuse saamiseks tuleb esitada septembris uus avaldus.

 • Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.
 

ARVE

 • Esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest.
 • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.
 • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks.
 • Tasumisele kuuluvat summat mitte muuta!
 • Arve tasumiseks võib sõlmida püsimakselepingu.
 • Küsimuste korral pöörduge direktori poole -toidupäevade arv või periood, mille eest arve on esitatud andmete täpsustamiseks. Arvete saatmise ja tasumiste osas kirjutage raamatupidajale e-posti aadressil myyk@tallinnlv.ee .

 

Viimati muudetud 22.08.2023