Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Mutionu Lasteaed kodukord

Tallinna Mutionu Lasteaed kodukord

KINNITATUD

Tallinna Mutionu Lasteaed hoolekogu 

18.10.2018 protokoll nr 4 otsus 4   

 

Tallinna Mutionu Lasteaia kodukord

 

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.5. Lasteaia kodukorda muudetakse seoses lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide muudatustega, lasteaia hoolekogu, pedagoogide nõukogu või juhtkonna ettepanekutega ning lasteaia sisehindamise käigus ilmnenud parendusvajadustega.

2. Lapse  saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist.

2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Lapsevanem lahkub lapsega õuealalt alles peale lasteasutuse töötaja teavitamist.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule/isikutele. Lapsevanem teavitab sellest eelnevalt rühma töötajat.  

2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule või tuleb hiljem lasteaeda, hiljemalt sama päeva hommikul kell 9.00- ks. Lapse kohalolek lasteaias on seotud toitlustamisega, s.t et lasteaias viibiv laps märgitakse kohalolijate nimekirja.

3. Lapse  tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteasutuses koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele. Kui vanem teavitab lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse toiduainete allergiast või kui lapsel on vaja muul põhjusel erandeid kinnitatud menüüst, siis korraldatakse lapse toitlustamine kokkuleppel toitlustajaga või hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

3.3. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest (häiretest) lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.5. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviseprobleemi (rikke) korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele/diabeediga lapsele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel. Nakkushaiguste esinemise perioodil teavitatakse sellest vanemaid ning lasteaias rakendatakse Terviseameti juhiseid.

3.7. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid, sh kamm/hari, taskurätt/ühekordsed taskurätikud ja vajadusel vahetuspesu.

3.8. Lapsel on soovitatav kanda sobiva suurusega libisemiskindla (põrandaid mitte määriva) tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.12. Lapse riided ja jalatsid on terved, korrastatud ning soovitavalt varustatud nimesildiga.

3.13. Lapse liikumis- või/ja treeningtegevuste riided on nimesildiga varustatud kotis, õuejalatsid vastavalt ilmale.

3.14. Lapsevanem jälgib koos lapsega garderoobikapi korrasolekut.

3.15. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

4. Turvalisuse  tagamine

4.1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.

4.2. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori/juhtkonna loal, esitades õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt nimetatud isikuga.

4.3. Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.

4.4. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ning laste rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.

4.5.   Vanemad ja lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad (riiviga), et tagada laste turvalisus.

4.6. Lasteasutuse õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7. Autode parkimine lasteasutuse peaukse ees, sisse- ja väljasõidu teedel ning väravate ees on keelatud. Autode parkimine lasteasutuse territooriumil on lubatud selleks otstarbeks ette nähtud kohtades lasteasutuse esisel alal.

4.8. Lapsed toovad lasteaeda kaasa oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid tegevusi õhutavaid mänguasju. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühmas ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasas kiiver. 

4.9. Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale, võimalusel see lahendatakse või sellest teavitatakse rühma töötajat ja/või lasteasutuse direktorit. 

4.10. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.11. Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja murettekitavatest juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.

4.12. Lastega õues oleku ajal viibivad laste rühmaga koos piisav arv turvalisuse tagamiseks piisav arv töötajaid. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.13 Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.

4.14. Laste pildistamine ja filmimine lasteasutuse territooriumil ning tegevustes toimub vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatule.

Viimati muudetud 06.11.2022