Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Muudatused eesti keele tasemeeksamitel

Muudatused eesti keele tasemeeksamitel

2023. aasta novembris hakkasid kehtima haridus- ja teadusministri määruse „Eesti keele tasemeeksami ülesehitus ja läbiviimise kord“ muudatused (vt ka https://www.riigiteataja.ee/akt/113092012005?leiaKehtiv).

Muudatuste eesmärk on ajakohastada tasemeeksamite korraldust ning muuta seda paindlikumaks. Tasemeeksamite sisu ja ülesehitust need muudatused ei puuduta. (Kui eksamite ülesehituses ja sisus plaanitakse muudatusi, siis on eksameid korraldaval asutusel kohustus oma kodulehel nendest teada anda vähemalt üks aasta enne muudatuste jõustumist.) Määrusega reguleeritakse tasemeeksamitele registreerumise, konsultatsioonidel osalemise ning eksamitulemusest teavitamise korda.

Oluline on tähele panna, et korraga saab registreeruda ühele eksamile. Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta või kelle eksami tulemus jääb alla 45 protsendipunkti võimalikust punktisummast, saab uuesti eksami sooritada mitte varem kui kuue kuu möödumisel eksami toimumisest. Muudatus põhineb viimase viie aasta eksamisoorituste analüüsil, millest selgus, et 45-protsendilise ja madalama tulemuse saanud isikute keeleoskus ei parane paarikuulise perioodi jooksul nii oluliselt, et saada eksamil positiivne tulemus. Muudatusega tahetakse suunata inimesi oma keeleoskust kriitiliselt hindama, et edasisi keeleõpinguid täpsemini planeerida. Samuti loodetakse vähendada eksamil nende inimeste hulka, kellele eksami sooritamine veel jõukohane ei ole.

Eksami toimumise aeg ja koht teatatakse inimesele 14 päeva enne eksami toimumist varasema 30 päeva asemel. Muudatus teeb paindlikumaks eksamikorralduse. Eksamiprotokollides ei kajastu need isikud, kes on eksami sooritamisest loobunud ja palunud ennast nimekirjast eemaldada.

Eksamitulemuse teatamise aega on pikendatud 40le päevale. Seda võimalust kasutatakse vaid juhul, kui tegemist on väga suurearvuliste eksamitega ja on hädavajalik hindamisperioodi pikendada. Tavasuuruses eksamite puhul teatatakse eksamitulemustest varem.

Kõigil tasemeeksamitele registreerunud isikutel on võimalik saada konsultatsiooni kuni 6 akadeemilise tunni ulatuses. Konsultatsioonide eesmärgiks on anda isikule teavet eksami ülesehituse ja eksami korra kohta, mitte anda hinnangut inimese keeleoskusele. 2 (2) Konsultatsioonile tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Konsultatsioonile lubatakse ainult isikut tõendava dokumendi või kehtiva kodakondsusjärgse riigi reisidokumendi alusel.

Asjakohast teavet saab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt: https://www.harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid

Viimati muudetud 08.12.2023