Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Muudatused korruptsioonivastases seaduses

Vastavalt 1. aprillist 2013 jõustunud korruptsioonivastase seaduse sätetele on ametiisikul üldjuhul keelatud otsuse või toimingu tegemine iseenda või seotud isiku suhtes.

Sellest reeglist on siiski teatud erandid, mille kohaselt võib teatud juhtudel niisuguseid tehinguid teha, kuid selle kohta tuleb avaldada viivitamata ja alaliselt teade asutuse (teatud juhul ka linna) veebilehel.

Kuigi niisuguseid erandlikke olukordi, millal tuleb sõlmida tehing seotud isikuga, esineb ilmselt üpris harva, tuleks asutusel selguse huvides siiski luua oma veebilehel eraldi rubriik selliste teadete avaldamiseks. Siis oleks vähemalt selge, kus niisugune teave asub.  Antud juhul on audiitoritel sellega seoses tekkinud probleeme.

Ametiasutused, kellel on hallatavaid asutusi, võiksid eeltoodud kohustust meenutada ka hallatavate asutuste juhtidele. 

Seaduses sätestatud erandid, mille korral tuleb avaldada teade ja toimingupiiranguid ei kohaldata, on järgmised (KVS § 11 lg 3 p 4, 5, 7):

  1. ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.
  2. toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;
  3. kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel.

Seadus ei täpsusta, mida täpselt peaks teade seotud isikutega tehtud tehingute kohta sisaldama. Kuna üldjuhul on tegemist siiski teabenõude alusel avaldamisele kuuluva teabega, on mõnel juhul otstarbekam teabenõuete tulva ärahoidmiseks avaldada mitte liiga lakoonilist teadet. Samas on kohustus täidetud ka pelgalt teate avaldamisega. Kõnealuse nõude täitmisega seoses on ühe konkreetse juhtumi osas minu poole pöördunud ka politsei üleminspektor.

 Arvo Teder

Linna sisekontrolör

640 4179

 

Viimati muudetud 05.04.2019