Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kadaka pst 157 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kadaka pst 157 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kadaka pst 157 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kadaka pst 157 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Kadaka pst 157 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 10,4 m kaugusele kirde poolsest kinnistu piirist; 6,5 m kaugusele kagu poolsest kinnistu piirist; edela poolsest kinnistu piirist ca 30 m ning loode poolsest kinnistu piirist ca 23 m. Kadaka pst 157 kinnistu suurusega 2358 m2  puhul, võib suurim ehitisealune pind olla kuni 300 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 298,7 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.  

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 17. juunist kuni 4. juulini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/03166 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169812 PT menetluste nr PT247430 või Kadaka pst 157 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 25.06.2024