Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Harku tn 36 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Harku tn 36 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Harku tn 36 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Harku tn 36 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, kuhu võib kavandada väikeelamuid (kuni 6 korterit) ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Harku tn 36 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone kavandada ca 5 m kaugusele Harku tn 38 krundipiirist ja ca 20,3 m kaugusele Harku tänavaäärsest krundipiirist vastavalt eskiisi asendiplaanile (vt lisa 3). Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamu, abihoone/d) alune pindala 1000 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 200 m² võrrelduna proportsionaalselt Harku tn 36 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 138 m²) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. märtsist kuni 5. aprillini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/00164 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170403&TID=341171 
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248260 või Harku tn 36 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300.

 

Viimati muudetud 15.03.2023