Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hiiu koolihoone projekteerimistingimuste eelnõu

Hiiu koolihoone projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Raudtee tn 55 asuva Hiiu Kooli laiendamise projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Raudtee tn 55 kinnistu avalikult kasutatavate- ja sotsiaalobjektide juhtotstarbega alal. Suurema territooriumiga ühiskondlike hoonete ning avalikkusele teenuseid pakkuvate äriotstarbeliste hoonete, nagu lastehoiu-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, sakraal-, kultuuri, spordi- ja riigiasutuste, operatiivteenuseid osutavate asutuste vms ala. Lisaks jääb Raudtee tn 55 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Raudtee tn 55 kinnistul koolihoone laiendamiseks.
Hoone laienduse võib kavandada vastavalt eskiisi asendiplaanil näidatud asukohale  kinnistu suhtes diagonaalselt põhja-lõuna suunaliselt. Vana mahtu ja uut mahtu ühendab galerii. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu avalikult kasutatavate- ja sotsiaalobjektide juhtotstarbega alale, kus ei ole määratud suurimat ehitisealust pinda ega täisehituse protsenti, vaid täpsemad maakasutus- ja ehitustingimused määratakse konkreetse ehitusvajaduse tekkimisel detailplaneeringu või projekteerimistingimustega. Kinnistu suurusega 11 665 m² hoonealune pind võib olla kuni 2375 m² (olemasoleva vana hoonemaht, laiendatav osa, abihoone). Koolihoone võib olla nelja maapealse korrusega, ühe maa-aluse korrusega ja kõrgus kuni 16 m.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. septembrist kuni 6. oktoobrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/12391 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=171002
projekteerimistingimuste menetluse nr PT248980 või Raudtee tn 55 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Tutvu materjalidega siit:

Viimati muudetud 08.01.2024