Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Hirve tn 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Hirve tn 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Hirve tn 34 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Hirve tn 34 kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Hirve tn 34 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal.
Vastavalt eskiisi asendiplaanile võib hoone laiendus olla Hirve tn 32 poolsest kinnistupiirist ca 10 m, Hirve tn 36 poolsest kinnistu piirist ca 6,8 m ning Hirve tänava poolsest kinnistu piirist ca 4,7 m. Hirve tn 34 kinnistu, suurusega 620 m², puhul võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 190 m², arvestades lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 30. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/10510 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170073   
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248000 või Hirve tn 34 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 25.01.2023