Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kadaka pst 84

Kadaka pst 84

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kadaka pst 84 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kadaka pst 84 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kadaka pst 84 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Elamu võib paigutada ca 4 m kaugusele Kadaka pst 84a kinnistu poolsest piirist, ca 7,4 m kaugusele Kadaka pst 82 kinnistu ja Hommiku tn 18 kinnistu poolsest piirist, ca 6 m kaugusele Kadaka pst 86 kinnistu poolsest piirist ning ca 28 m kaugusele Hommiku tn 16 kinnistu poolsest piirist.
Kadaka pst 84 kinnistul suurusega 1576 m², saab arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut suurim kinnistu hoonete alune pind olla kokku kuni 255 m².
Juurdepääs Kadaka pst 84 kinnistule on läbi Kadaka pst 84a katastriüksuse. Kadaka pst 84 kinnistu omanik on 27.02.2023 esitanud Tallinna Linnavaraametile taotluse Kadaka pst 84 kinnisasjaga piirneva Kadaka pst 84a (reformimata riigimaa) maaüksuse omandamiseks ja katastriüksuse piiride muutmiseks (menetlust on alustatud).
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 30. maist kuni 14. juunini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/12826 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170422&TID=341203 
projekteerimistingimuste menetluste nr 248300 või Kadaka pst 84 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 25.05.2023