Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kärje tänav 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Kärje tänav 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kärje tn 12 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kärje tn 12 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Kärje tn 12 miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb tagada tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kärje tn 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Kärje tn 12 kinnistu üksikelamu võib paigutada Põllu tn 53a kinnistu piirist ca 8 m ja Põllu tn poolsest kinnistu piirist ca 7 m kaugusele, Kärje tn poolsest kinnistu piirist ca 10,5 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 1391 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 255 m² võrrelduna proportsionaalselt Kärje tn 12 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Antud elamu püstitamine (ehitisealune pindala 195 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 18. juulist kuni 2. augustini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/03557 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169898 

PT menetluste nr PT247600 või Kärje tn 12 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 14.07.2022