Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kastani tänav 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Kastani tänav 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kastani tn 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/16769. Kastani tn 17 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 07.09.2000 otsusega nr 278 kehtestatud Kastani tn 17 kinnistu detailplaneeringus. Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse püstitada üksikelamu ja täpsustada detailplaneeringus käsitletud arhitektuuritingimusi: kavandada TP3 tulepüsivusega ja 0-30o katusekaldega ning keldrikorrusega üksikelamu. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse. Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 21 aasta, siis esineb nii õiguslik alus kui ka sisuline vajadus detailplaneeringu täpsustamiseks vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4. Kavandatud muudatus ei oma olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne sellega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele. Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 31. maist kuni 15. juunini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist. Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://ehr.ee ja PT taotluse nr 2111002/16769 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003480#tab35 (dokumentide nägemiseks peab IDkaardiga sisse logima). 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. 2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300

Viimati muudetud 17.06.2022