Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kraavi 47 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Kraavi 47 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt


Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kraavi 47 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme üldplaneeringu kohaselt paikneb Kraavi 47 kinnistu ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsiooniga (B+T) alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kraavi tn 47 kinnistule äri- ja laohoone püstitamiseks. Hoone võib kavandada paralleelselt Kraavi tn 47 ja naaberkinnistu Suur-Männiku tn 6 // 10 vaheliste krundi piiridega, kavandades hoone külgpiirist põhja pool ca 13,6 m kaugusele, ida pool ca 7,2 m kaugusele, Kraavi tn 49 // Suur-Männiku tn 12 kinnistu külgpiirist ca 8,1 m kaugusele, Kraavi tänava poolsest piirist ca 19,9 m kaugusele, lähtudes eskiisi asendiplaanist. Krundi piirile lähemale kui 4 m ehitamiseks on vajalik naaberkinnistu omaniku kooskõlastus. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Kehtestatud Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt ettevõtlusalal määratakse täisehitusprotsent linnaehitusliku analüüsi alusel. Kraavi tn 47 kinnistu suurim lubatud täisehitusprotsent võib olla 37% ja kinnistul olevate hoonete ehitisealune pind seega 1420 m2.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 4. novembrist kuni 20. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/05241 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT& MID=170103
PT menetluste nr PT247890 või Kraavi tn 47 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300


 

Viimati muudetud 20.10.2022