Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Külvi tänav 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Külvi tänav 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/12818  detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks Külvi tn 5 kinnistul. Külvi tn 5 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 07.09.2000 otsusega nr 280 kehtestatud Külvi tn 5 kinnistu detailplaneeringus. Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse täpsustada detailplaneeringus käsitletud planeeringuala hoonestusala tingimusi, suurendades hoonestusala kuni 10% ulatuses, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu lahenduse kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse. Kavandatud muudatus ei oma olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne soovitud muudatustega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 16. maist kuni 30. maini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee. Projekteerimistingimuste taotluse nr 2111002/12818 ja asendiplaani ning ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna  planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP003210#tab35

1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300.

Viimati muudetud 19.05.2022