Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kurni tänav 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Kurni tänav 14 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Kurni tn 14 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Kurni 14 miljööväärtuslikule alale, kus tuleb tagada olemasoleva miljöö säilitamine ja väärtustamine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Kurni tn 14 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Kurni tn 14 kinnistu üksikelamu võib paigutada Kurni tn 16 kinnistu piirist 6 m ja Kurni tn poolsest kinnistu piirist ca 10 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 2642 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 315 m² võrrelduna proportsionaalselt Kurni tn 14 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Antud elamu püstitamine (ehitisealune pindala 86 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 26. augustist kuni 12. septembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/03743 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169978
PT menetluste nr PT247640 või Kurni tn 14 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 25.08.2022