Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Laane tänav 12a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Laane tänav 12a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Laane tänav 12a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti. Laane tn 12a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 29.10.2008 korraldusega nr 1794-k kehtestatud Laane tn 12a kinnistu detailplaneeringus.
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellele lisatud eskiisi kohaselt soovitakse välja ehitada olemasoleva üksikelamu katusealune, muuta kehtivas detailplaneeringus määratud 0-15 kraadist katusekallet vastavalt 35 kraadi ja suurendada hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest. Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine. Kavandatud muudatused ei oma olulist linnaruumilist mõju, samuti ei kaasne soovitud muudatustega negatiivset mõju naaberkinnistutele ja nende kasutajatele.
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustega võib:
1.         täpsustada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala (alus EhS § 27 lg 4 p 2). Detailplaneeringu kohast elamu hoonestusala on lubatud täpsustada kuni 10 % vastavalt lisatud eskiisi asendiplaanile.
2.         täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi (alus EhS § 27 lg 4 p 4). Detailplaneeringus määratud 0-15 kraadist katusekallet on lubatud täpsustada, katusekalle võib olla 35 kraadi vastavalt eskiisile.
Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 4. oktoobrist kuni 18. oktoobrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://ehr.ee ja PT taotluse nr 2211002/02144 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP023780#tab35  (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 19.09.2022