Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Läänekaare tn 3 projekteerimistingimuste eelnõu

Läänekaare tn 3 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Läänekaare tn 3 üksikelamu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Läänekaare tn 3 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal kuhu võib kavandada väikeelamuid ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms. Lisaks jääb kinnistu ka Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule hoonestusalale.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Läänekaare tn 3 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Vastavalt hoone eskiisi asendiplaanile võib elamu võib paigutada Läänekaare tn 1 kinnistu piirist ca 0,5 m kaugusele, Läänekaare tn 3a kinnistu piirist ca 2,5 m kaugusele ning Harku tn 26 kinnistu piirist ca 2,0 m kaugusele.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt võib uute hoonete ehitamisel täpsustada ehitusjoone ning ees-, taga- ja külgaia ulatust naaberkruntidel ja tänaval väljakujunenud ehitustavast ja alljärgnevatest hoonete paiknemise põhimõtetest lähtuvalt. Põhihoone ühekorruseliste osade paiknemisele külgaia suhtes võib rakendada abihoonetele seatud tingimusi. Hoone kavandamisel krundi piirile lähemale kui 4 m tuleb teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida. Tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Arvestades ümbritsevat hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut võib 386 m² suurusega kinnistul olla hoonealune pind kuni 115,8 m². Hoone võib olla ühe maapealse korrusega ja kõrgusega kuni 5 m.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 26. septembrist kuni 11. oktoobrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/05053 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
https://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170940 
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248910 või Läänekaare tn 3 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].

 

Viimati muudetud 08.01.2024