Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lauliku tänav 24 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Lauliku tänav 24 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt


Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lauliku tn 24 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lauliku tn 24 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lauliku tn 24 kinnistul  elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Lauliku tn 24 elamu on plokistatud tulemüüriga Lauliku tn 24a kinnistul oleva elamuga Lauliku tänava poolselt küljelt. Elamu kaugus Lauliku tn 24a poolsest kinnistu piirist ca 5 m; Lauliku 22 poolsest kinnistu piirist ca 4 m; ning Mesila tn 5 poolsest kinnistu piirist ca 37 m arvestades eskiisi asendiplaani. Hoone laiendamisel naaberkrundi piirile lähemale kui 4 m on vajalik naaberkrundi omanike kirjalikku nõusolekut, tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Lauliku tn 24  kinnistu suurusega 905 m2  puhul, võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 220 m2 arvestades nii lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 31. oktoobrist kuni 13. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/07757 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170078  
PT menetluste nr PT247840 või Lauliku tn 24 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300


 

Viimati muudetud 20.10.2022