Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lauliku tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Lauliku tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lauliku tn 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lauliku tn 5 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lauliku tn 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada ca 5 m kaugusele Lauliku tänava poolsest kinnistu piirist; elamu kahekorruseline osa peab jääma vähemalt 6 m kaugusele Lauliku 3 poolsest kinnistu piirist. Lauliku tn 5a poolsest kinnistu piirist võib elamu kavandada ca 10 m ning Lauliku tn 5a sissesõidu poolsest kinnistu piirist ca 7 m. Kui elamu ühekorruseline osa kavandatakse lähemale kui 4 m Lauliku tn 3 poolsest kinnistu piirist (illustratiivne materjal - üksikelamu ehitusprojekt, asendiplaan), on vajalik teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida; tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused.
Lauliku tn 5 kinnistul suurusega 641 m², saab arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut suurim kinnistu hoonete alune pind olla kokku kuni 200 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. märtsist kuni 5. aprillini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/00511 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170425  
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248310 või Lauliku tn 5 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300.

 

Viimati muudetud 15.03.2023