Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lõo tänav 3b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Lõo tänav 3b kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt


Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lõo tn 3b kinnistu  projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lõo tn 3b kinnistu miljööväärtuslikul pereelamute juhtotstarbega alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lõo tn 3b kinnistul  elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Hoone laienduse kahekorruselise mahu võib kavandada Lõo tänava poolsest kinnistupiirist ca 5 m ja ühekorruselise hoonemahu ca 1,6 m; Lõo tn 3a poolsest kinnistu piirist ca 0,4 m ühekorruseline maht; Lõo tn 3c poolsest kinnistu piirist ca 8,3 m ning Lõo tn 5 poolsest kinnistu piirist ca 12,2 m arvestades eskiisi asendiplaani. Hoone laiendamisel naaberkrundi piirile lähemale kui 4 m on vajalik naaberkrundi omanike kirjalik nõusolek, tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Lõo tn 3b  kinnistu suurusega 599 m2  puhul, võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 180 m2 , arvestades lähipiirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 24. oktoobrist kuni 8. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/07042 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170073   
PT menetluste nr PT247810 või Lõo tn 3b aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300


 

Viimati muudetud 20.10.2022