Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lõuna 28 kinnistu avalikustamise teade

Lõuna 28 kinnistu avalikustamise teade

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lõuna tn 28 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati projekteerimistingimuste taotlus Lõuna tn 28 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lõuna tn 28 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, lisaks jääb Lõuna tn 28 kinnistu miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb tagada tervikliku miljöö säilimine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lõuna tn 28 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Lõuna tn 28 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada Sambla tn 23, 23a kinnistu piirist 8 m kaugusele ja Lõuna tn 30, Sambla tn 25 kinnistute piiridest ca 19,4 m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamud, abihoone) alune pindala 2811 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 330 m² võrrelduna proportsionaalselt Lõuna tn 28 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 108,5 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 22. aprillist kuni 9. maini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist. PT taotluse nr 2211002/00225 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169754 PT menetluste nr PT247410 või Lõuna tn 28 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
 Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
 Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

Viimati muudetud 31.05.2022