Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Metsa tänav 5a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Metsa tänav 5a kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

 Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Metsa tn 5a kinnistu  projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Metsa tn 5a väikeelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Metsa tn 5a miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus tuleb tagada tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Metsa tn 5a kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks. Metsa tn 5a kinnistu üksikelamu laienduse võib paigutada Metsa tn 3 kinnistu piirist ca 0,8 m kaugusele jäädes olemasoleva elamuga samale kaugusele naaberkinnistu piirist. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 350 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 105 m² võrrelduna proportsionaalselt Metsa tn 5a krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Olemasoleva elamu laiendamine (ehitisealune pindala 105 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust. Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 27. juunist kuni 12. juulini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/00539 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169868 PT menetluste nr PT247540 või Metsa tn 5a aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 14.07.2022