Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme-Kase tn 10 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme-Kase tn 10 projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Nõmme-Kase tn 10 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal, kuhu võib kavandada väikeelamuid (olenevalt krundi suurusest kuni 6 korterit) ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms. Lisaks jääb kinnistu ka Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule hoonestusalale.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Nõmme-Kase tn 10 kinnistule üksikelamu laiendamiseks.
Nõmme-Kase tn 10 elamu olemasolevat verandat on kavandatud laiendada 2,5 m võrra lääne suunas. Naaberkinnistute suhtes hoone kaugused krundipiiridest ei muutu, tulenevalt hoone olemasolevast liigendatud kujust. Arvestades ümbritsevat hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut võib 2311 m² suurusega kinnistul olla hoonete ehitisealune pind kokku kuni 300 m². Kavandatava laienduse ehitusealune pind on ca 14,3 m², mille tulemusena on elamu ehitisealune pind kokku 175,1 m². Uus hooneosa on kavandatud ühekorruselisena, kõrgusega ca 4,7 m.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 12. septembrist kuni 27. septembrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/05996 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170979
projekteerimistingimuste menetluse nr PT248950 või Nõmme-Kase tn 10 aadressi alt.
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 08.01.2024