Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lõuna tn 3 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Lõuna tn 3 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Lõuna tn 3 kinnistu miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus peab olema tagatud tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste uuendamine keskkonda sobilikul viisil. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Lõuna tn 3 kinnistule kahe korteriga elamu püstitamiseks. Elamu võib kavandada olemasolevale vundamendile. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete (elamud, abihoone) alune pindala 1485 m² suurusel kinnistul kokku võib olla kuni 255 m². Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 216 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.        
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 20. oktoobrist kuni 4. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist
PT taotluse nr 2211002/08463 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=340687 PT menetluste nr PT247790 või Lõuna tn 3 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 12.10.2022