Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Ravila tänav 19 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Ravila tänav 19 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekt

Nõmme üldplaneeringu kohaselt paikneb Ravila tn 19 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal kuhu võib kavandada väikeelamuid (kuni 6 korterit) ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Ravila tn 19 kinnistul asuva üksikelamu laiendamiseks. Ravila tn 19 kinnistu üksikelamut võib laiendada lõuna poole ca 7,3 m, ca 12,3 m ida poole, Ravila tn 19 ida poolsest kinnistu piirist max 18,6 m, lääne poolsest krundi piirist min 11,2m kaugusele. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 2060 m² suurusel kinnistul võib olla kuni 285 m² võrrelduna proportsionaalselt Ravila tn 19 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Olemasoleva elamu laiendamine (ehitisealune pindala 222 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 2. detsembrist kuni 18. detsembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/11318 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=17018
 PT menetluste nr PT247930 või Ravila tn 19 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300

 

Viimati muudetud 21.11.2022