Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Saarvahtra pst 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Saarvahtra pst 22 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Saarvahtra pst 22 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Saarvahtra pst 22  kinnistule kahe korteriga elamu püstitamiseks. Saarvahtra pst 22 kinnistule kavandatava kahe korteriga elamu võib paigutada ca 8,1 m kaugusele Saarvahtra puiestee poolsest kinnistu piirist; ca 4,8 m kaugusele Saarvahtra pst 24 poolsest kinnistu piirist; Pärnade pst 23 poolsest kinnistu piirist ca 13,0 m ning Saarvahtra pst 20 poolsest kinnistu piirist ca 4,0 m. Saarvahtra pst 22  kinnistu suurusega 1196 m2  puhul, võib suurim hoonete (elamu, abihooned) ehitisealune pind olla kuni 185 m2 arvestades lähipiirkonna hoonestust kui ka linnaosa üldplaneeringut. Kavandatav elamu (ehitisealune pindala 185 m2) arvestab ümbritsevat hoonestust.   
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 20. oktoobrist kuni 4. novembrini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
PT taotluse nr 2211002/04641 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170056   PT menetluste nr PT247740 või Saarvahtra pst 22 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
2.Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300
 

Viimati muudetud 12.10.2022