Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Saha tn 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Saha tn 17 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Saha tn 17 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal. Lisaks jääb Saha tn 17 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Saha tn 17 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Saha tn 17 kinnistule kavandatava üksikelamu võib paigutada ca 4,3 m kaugusele Saha põigu poolsest kinnistu piirist; ca 11,7 m kaugusele Saha põik 3 poolsest kinnistu piirist; Lemmiku tn 2b poolsest kinnistu piirist ca 4,5 m ning Saha tänava poolsest kinnistu piirist ca 5,0 m. Saha tn 17 kinnistul suurusega 600 m2  puhul, võib suurim ehitisealune pind olla kuni 170 m2. Kavandatav elamu ehitisealune pindala on 145 m2.  

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: 1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; 2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.        

Projekteerimistingimuste taotluse ja lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 13. juunist kuni 28. juunini 2022 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.

PT taotluse nr 2211002/03089 ning ameti koostatud PT eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna vanas projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=169838

PT menetluste nr PT247490 või Saha tn 17 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima)

  • Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  • Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info tel 645 7300

Viimati muudetud 23.06.2022