Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Seene tn 7 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Seene tn 7 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisprojekti.

Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Seene tn 7 kinnistule abihoone püstitamiseks. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Seene tn 7 kinnistu väikeelamute juhtotstarbega alal kuhu võib kavandada väikeelamuid (kuni 6 korterit) ning lähipiirkonda teenindavaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuvaid, kaubandus-, teenindus- ja lastehoiuettevõtteid ja -asutusi, mängu- ja spordiväljakuid jms. Lisaks jääb Seene tn 7 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule hoonestusalale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada ca 5,88 m kaugusele ning Ravila tn 5 kinnistu piirile blokeerides abihoone Ravila tn 5 abihoonega. Kogu kinnistu suurim lubatud hoonete alune pindala 1072 m² suurusel kinnistul võib olla kuni 240 m² võrrelduna proportsionaalselt Seene tn 7 krundi suurust ümbritsevate kruntide suurusega ning hoonestusega. Abihoone püstitamine (ehitisealune pindala 77,5 m²) arvestab ümbritsevat hoonestust.
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 28. veebruarist kuni 15. märtsini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/11087 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=170356
projekteerimistingimuste menetluste nr PT248180 või Seene tn 7 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7300.
 

Viimati muudetud 28.02.2023