Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Olevi põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Olevi põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis)

Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Olevi põik 5 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu koos illustreeriva materjaliga (hoone eskiis).Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Olevi põik 5 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused. Lisaks jääb Olevi põik 5 kinnistu Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohasele miljööväärtuslikule alale, kus on määratud miljööväärtuslike hoonestusalade piirid ning ühtselt mõistetavad kaitse- ja kasutamistingimused, et oleks tagatud nende alade tervikliku miljöö väärtustamine ja säilimine ning hoonete ja rajatiste keskkonda sobilikul viisil uuendamine.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Olevi põik 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks. Lähtudes elamu eskiisist võib antud hoone paigutada ca 9,5 m kaugusele Olevi põik tänava poolsest kinnistu piirist; elamu ühekorruselise osa võib kavandada 4 m kaugusele Olevi põik 3 poolsest kinnistu piirist. Kui elamu ühekorruseline osa ehitatakse lähemale kui 4 m Olevi põik 3 poolsest kinnistu piirist, on vajalik teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida; tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Elamu kahekorruseline osa peab jääma vähemalt 6m kaugusele Olevi põik 3 poolsest kinnistu piirist. Olevi põik 7 poolsest kinnistu piirist võib elamu kavandada ca 10 m kaugusele ning Vabaduse pst 136 ja Vabaduse pst 136a poolsest kinnistute piiridest ca 29 m kaugusele.
Olevi põik 5 kinnistul suurusega 2620 m², saab arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut suurim kinnistu hoonete alune pind olla kokku kuni 315 m².
Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 21. märtsist kuni 5. aprillini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2211002/12893 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170404&TID=341173&FPage=toiming   
projekteerimistingimuste menetluste nr 248270 või Olevi põik 5 aadressi alt (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima).
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300.

 

Viimati muudetud 15.03.2023