Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Paplite pst 12 üksikelamu projekteerimistingimuste eelnõu

Paplite pst 12 üksikelamu projekteerimistingimuste eelnõu

Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt asub Paplite pst 12 kinnistu pereelamute juhtotstarbega alal, kus võivad paikneda ühe või kahe korteriga omal krundil paiknevad elamud ning väikesed lähipiirkonda teenindavad kaubanduse, teeninduse, lastehoiu ja vabaaja harrastusega seonduvad ettevõtted ja asutused.
Projekteerimistingimuste eesmärk on määrata tingimused Paplite pst 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Vastavalt hoone eskiisi asendiplaanile võib elamu võib paigutada ca 11,4 m kaugusele Paplite pst poolsest kinnistu piirist; ca 19,5 m kaugusele Saarvahtra pst 9 poolsest piirist ning ca 9,7 m kaugusele Paplite pst 14 poolsest piirist; elamu ühekorruselise osa võib kavandada ca 2 m kaugusele Paplite pst 10 poolsest kinnistu piirist. Kui elamu ühekorruseline osa ehitatakse lähemale kui 4 m Paplite pst 10 poolsest kinnistu piirist, on vajalik teha koostööd naaberkinnistu omanikuga ning koostöö dokumenteerida; tagada tuleb tuleohutus ja naabrusõigused. Naaberkinnistu Paplite pst 10 omanikud, kelle kinnistu piirist kavandatakse 2 m kaugusele elamu ühekorruseline osa, on eskiislahenduse kooskõlastanud.     
Paplite pst 12 kinnistul suurusega 1215 m², saab arvestades piirkonna hoonestust ja linnaosa üldplaneeringut, suurimaks hoonete aluseks pinnaks olla kuni 240 m².

Kohaliku omavalitsuse üksus võib planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
  1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.   
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalide avalik väljapanek toimub 5. septembrist kuni 20. septembrini 2023 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, küsida infoletist.
Projekteerimistingimuste taotlusega nr 2311002/03177 ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tallinna projekteerimistingimuste ja ehitusprojektide registris veebiaadressil:
http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Toiming&MLiik=PT&TLiik=4201&MID=170896&TID=341706 
  1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.
  2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
Info tel 645 7300. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada e-posti aadressil: [email protected].
 

Viimati muudetud 08.01.2024